Universitat de Barcelona

Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Treball final de màster

Segons la normativa general de la UB, així com la normativa específica de la Facultat d’Economia i Empresa (enllaç), els ensenyaments oficials de màster universitari tenen com a finalitat que l’alumnat adquireixi una formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a la promoció de la iniciació en tasques investigadores, i han de concloure amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball final de màster.

Dins d’aquest marc, el màster universitari de Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica inclou en el pla d’estudis l’assignatura Treball Final de Màster, de 15 crèdits ECTS.

L’estudiant ha de fer un treball que pot ser de diferents tipus, com ara el pla de negoci d’una nova empresa, el pla d’innovació del departament d’una empresa existent o el desenvolupament d’una investigació aplicada al contingut adquirit al màster, i que ha d’incloure conclusions personals que demostrin una capacitat crítica i una reflexió personal.

L’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri professionalitzador, creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del màster, i incorporar-hi les que són específiques (autonomia, iniciativa, posada en pràctica, etc.).

El treball està definit com a autònom, encara que hi ha un tutor que ha d’acceptar el projecte i donar orientació a l’alumne. Al llarg del desenvolupament del treball, l’estudiant es pot reunir amb el tutor per presentar-li els informes de seguiment del treball.

La Comissió de Màster designa el professorat tutor dels treballs finals del màster.

El treball es presenta i defensa en una sessió pública davant d’un tribunal.

Aspectes avaluables

 • Rigor de la proposta, de la bibliografia consultada, dels casos comparats, de les eines d’estudi emprades.
   
 • Viabilitat del projecte. Posada en marxa factible, des del punt de vista tant conceptual com material i econòmic.
   
 • Concreció. Presentació de propostes concretes que puguin resoldre’s d’una manera determinada.
   
 • Singularitat i originalitat. Aportacions singulars que resolguin de manera original les demandes detectades.
   
 • Aspectes formals. Es valora la presentació formal del projecte, tenint en compte els diferents recursos i elements necessaris.
   
 • Defensa del projecte. Exposició oral i capacitat de comunicació.

Calendari

 
 • Primera convocatòria: Juliol de 2020
   
 • Segona convocatòria: Setembre de 2020.
Comparteix-ho: