Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Cultural

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

L'origen acadèmic i el perfil dels estudiants del màster de Gestió Cultural
són molt amplis i variats. Per aixó, els criteris generals per concretar els perfils potencials del màster són els següents:
  • Graduats recentment que vulguin professionalitzar-se en la gestió i organització de projectes culturals.
  • Operadors culturals amb voluntat de conceptualitzar la seva experiència professional.
  • Professionals de la cultura (creadors, educadors, mediadors, conservadors o tècnics d'àmbits diversos) necessitats d'una formació més específica en gestió cultural.
  • Docents i investigadors que busquin introduir-se en la recerca aplicada o fer una tesi doctoral en gestió i polítiques culturals.

El perfil ideal per superar amb èxit el programa és el d'estudiant amb interès en el tema, sentit comú, capacitat de conceptualització, lideratge d'equips humans, desenvolupament d'habilitats gerencials i comunicatives, i implicació en el desenvolupament cultural de la seva comunitat o camp artístic.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació suficient per poder cursar un màster universitari a l'Estat espanyol segons la normativa vigent. A més, els candidats han de demostrar un bon domini del castellà i de l'anglès (nivell B1).
Comparteix-ho: