Universitat de Barcelona

Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general d'aquest màster és oferir una formació avançada i especialitzada en màrqueting i investigació de mercats per donar resposta a les necessitats socials i empresarials en aquest sector. Així doncs, es tracta de dotar l'estudiant d'una visió global i profunda, teòrica i pràctica, tant dels mètodes i les tècniques de gestió de màrqueting com de les eines i tècniques utilitzades en la investigació de mercats, necessàries per al desenvolupament de l'empresa i altres organitzacions en un entorn altament competitiu.

Amb aquesta formació, es pretén que l'estudiant pugui desenvolupar les tasques següents:

 • Ocupar càrrecs de responsabilitat en l'àmbit del màrqueting i la investigació de mercats en empreses, consultories, gabinets, instituts d'investigació i altres organitzacions, així com en l'exercici lliure de la professió.
 • Emprendre iniciatives empresarials i projectes nous i introduir-los al mercat.
 • Dissenyar i executar cerques comercials rigoroses en entorns globals i competitius, tant d'empreses com d'organitzacions no lucratives.
 • Millorar les seves oportunitats professionals, com a persona que ja té experiència de gestió en aquestes àrees de coneixement, o bé que té el títol de grau i vol ampliar o reforçar la seva formació i capacitat tècnica en el camp del màrqueting i la investigació de mercats.

Competències

Bàsiques
 • Capacitat per comprendre els coneixements adquirits, saber aplicar-los i resoldre problemes relacionats amb el camp d'estudi.
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de buscar i integrar coneixements i actituds).
 • Capacitat per assumir responsabilitats directives i de gestió en entorns globals i competitius.
 • Habilitats comunicatives escrites i orals.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de la informació i per extreure les conclusions pertinents a l'hora d'exposar les idees presentades.
 • Habilitat per redactar textos i presentar informes, projectes o altres tipus de treballs sobre investigació comercial o estratègies de màrqueting.
 • Capacitat per integrar coneixements i reflexions dels valors ètics i morals que imperen en el mercat i que tenen una relació directa amb l'activitat comercial i la responsabilitat social de l'empresa.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autodirigida o autònoma.


Específiques
 • Capacitat per tenir una visió estratègica del màrqueting global i integradora dels problemes empresarials, i saber afrontar-los.
 • Capacitat per conèixer el mercat i els consumidors, i apreciar la diversitat d'enfocaments.
 • Habilitat per planificar, dissenyar i executar estratègies de màrqueting.
 • Capacitat per conèixer i usar els fonaments i les tècniques de la investigació de mercats per solucionar problemes de màrqueting.
 • Capacitat per dissenyar i executar investigacions comercials rigoroses en el context regional, nacional i internacional.
 • Habilitats per treballar amb fonts de dades, metodologies i tècniques d'investigació científica i les eines informàtiques pròpies del màrqueting.
 • Capacitat per conèixer i aplicar els instruments per al màrqueting i la investigació de mercats (comptable, estadística, etc.).
 • Capacitat per entendre l'entorn econòmic, empresarial, jurídic i comptable específic per prendre decisions empresarials.
 • Capacitat per dirigir processos d'innovació en les organitzacions.
 • Capacitat per integrar i aplicar les noves tendències en màrqueting i investigació de mercats de manera rendible i efectiva en l'empresa o altres organitzacions.
 • Capacitat d'anàlisi crítica de les societats actuals de consum per analitzar l'estructuració i el significat social del consum.

 • Capacitat per desenvolupar habilitats relacionals i creatives.
Comparteix-ho: