Universitat de Barcelona

Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats

Preinscripció

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s’obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.


- Primer període: de l'3 de febrer al 30 de març de 2021.
Resolució: 6 d'abril
Examen en línia (**): 13 d'abril

- Segon període: del 14 d'abril al 29 de juny de 2021.
Resolució: 6 de juliol
Examen en línia(**): 15 de juliol

- Tercer període(*), si queden places disponibles, (reservat per a titulacions nacionals): del 16 de juliol al 2 de setembre de 2021.
Resolució: 7 de setembre
Examen en línia(**): 9 de setembre

(*)En el cas que quedi alguna plaça vacant, s'obre el procés de preinscripció de manera excepcional per a les persones que ho sol·licitin.

(**)L'examen l'hauran de fer exclusivament els alumnes acceptats acadèmicament al màster per determinar si han de fer o no algun complement formatiu. Els estudiants que provinguin del grau d'ADE de la UB que hagin superat aquestes assignatures no hauran de fer els exàmens corresponents. La resta d’estudiants hauran de realitzar les 5 proves tipus test en línia, en la data prevista de la convocatòria pertinent. En cas de suspendre algun dels exàmens, hauran de matricular també les assignatures suspeses.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixen els requisits d'accés al màster es valoren d'acord amb els criteris següents:

  • Certificat acadèmic oficial de la titulació o titulacions prèvies (tant la que dona accés al màster com altres estudis cursats que es considerin d'interès): 40 %. Ha d'especificar la durada en cursos acadèmics, la relació de matèries superades amb les qualificacions obtingudes, la càrrega horària o crèdits de cada assignatura o matèria i el sistema de qualificació que utilitza la universitat. Als estudiants que han cursat estudis previs a la UB, se'ls acceptarà l'expedient de notes com a documentació final.

  • Currículum: 20 %.

  • Universitat de procedència i posició en els rànquings d'universitats QS de Ciències Socials, Tilburg Economics i Rànquing ISI de les universitats espanyoles: 15 %.

  • Acreditació d'haver aconseguit una beca o finançament previ per a la realització del màster: 10 %.

  • Carta de motivació: 5 %.

  • Acreditació d'un nivell avançat de llengua anglesa (com a mínim un B1 o equivalent): 5 %.

  • Acreditació de coneixements previs d'eines i aplicacions informàtiques avançades: 5 %.


NOTA. Als candidats preseleccionats, segons del currículum i de la carta de motivació, se'ls sol·licita un vídeo explicatiu de quatre o cinc minuts.

NOTA. Els estudiants estrangers no hispanoparlants han d'acreditar un nivell avançat en llengua espanyola (de com a mínim B2 o equivalent). En cas de no disposar d'un títol acreditatiu, han de fer una entrevista, que pot ser per Internet.

Procediment de resolució

El comitè de selecció, nomenat per la Comissió Coordinadora del màster, resol les sol·licituds dels candidats. Les resolucions d'admissió es notifiquen als candidats per correu electrònic i a l'inici del curs es lliura la documentació en mà als estudiants admesos.

En el cas d'una resolució negativa, l'estudiant pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió Acadèmica del centre, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Matrícula

Comparteix-ho: