Comissió de Doctorat

Composició:

a) Presidència: el degà, o la persona que delegui.

b) Secretaria: el cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat, o la persona que delegui, amb veu i sense vot.

c) Els coordinadors dels programes de doctorat.

d) Una persona que representa els investigadors en formació.

 

Funcions:

a) Adequar a la realitat concreta de l’àmbit de la Facultat les orientacions generals per elaborar els programes de doctorat.

b) Analitzar les propostes de programes de doctorat i informar-ne l’Escola de Doctorat.

c) Coordinar l’oferta interna i la relacionada amb altres centres.

d) Vetllar per la qualitat dels programes oferts i proposar mesures de millora, d’innovació i d’internacionalització.

Comparteix-ho: