Premis extraordinaris

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de màster que imparteixi la Universitat de Barcelona.

Pot concórrer als premis extraordinaris l’alumnat de la Universitat de Barcelona i dels centres adscrits que hagi finalitzat els estudis en qualsevol de les convocatòries establertes per al curs acadèmic corresponent, amb independència de l’any en què els hagi iniciat, i que hagi abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne. A aquest efecte, no es tenen en compte els treballs o estudis addicionals que hagi dut a terme l’alumne ni els crèdits transferits. La junta de centre corresponent ha d’establir uns criteris objectius per atorgar els premis i ha de nomenar una comissió per valorar els expedients composta per tres membres, els quals han de ser professors de la Universitat de Barcelona que pertanyin als departaments vinculats a l’ensenyament i amb el grau de doctor, llevat dels ensenyaments impartits exclusivament per titulars d’escoles universitàries.

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què s’atorga el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment. El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment.

Normativa per a l'atorgament de Premis Extraordinaris dels ensenyaments oficials de màster de la Universitat de Barcelona

Convocatòria Premis Extraordinaris del curs 2019-2020

. Activitat Física i Educació
. Direcció i Gestió de Centres Educatius
. Educació en Valors i Ciutadania
. Educació Interdisciplinària de les Arts
. Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals
. Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera
. Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
. Intervencions Socials i Educatives
. Investigació i Canvi Educatiu
. Psicopedagogia
. Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

D’acord amb la normativa establerta, hi pot concórrer l’alumnat que hagi finalitzat els seus estudis en qualsevol de les convocatòries legalment establertes per a cada curs acadèmic, que hagi obtingut un mínim de 9 punts en la ponderació del seu expedient i que hagi abonat els drets per a l’expedició del títol.

La sol·licitud s’ha de lliurar en la Secretaria de la Facultat d’Educació abans del dia 4 de desembre de 2020.

Criteris de valoració per atorgar els premis, aprovats per la Comissió Acadèmica de la Facultat:

El candidat/a amb la qualificació mitjana global més alta. En cas d’empat:
El candidat/a amb la qualificació del TFM més alta. En cas d’empat:
El candidat/a amb la qualificació mitjana d’assignatures obligatòries més alta

 

Comparteix-ho: