Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la Universitat de Barcelona de la formació o experiència professional que figura a l'article 1 de les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, i que es computen en l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball final de màster.

Sol·licitud

La sol·licitud de reconeixement / convalidació juntament amb la documentació relativa al reconeixement/convalidació, s'ha d'adreçar a la coordinació del màster i s'ha de presentar mitjançant un dels dos procediments següents:

El pagament de les taxes per a la sol·licitud de reconeixement /convalidació s'ha de fer efectiu si així ho estableix el decret de la Generalitat que fixa els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

Documentació requerida

Consulteu l'apartat A1 de l'annex.

Matrícula

Una vegada reconeguda l'activitat s'haurà de formalitzar la matrícula.

Normativa

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris.

Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007.

Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de Màster Universitari de la Universitat de Barcelona (Consell de Govern de 7 de febrer de 2012). [español]

Criteris complementaris a les normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de Màster Universitari de la Universitat de Barcelona (Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 25 de novembre de 2011) [español]

Comparteix-ho: