Documents acadèmics

Informació general

Els documents acadèmics se sol·liciten a través del MonUB (Sol·licitud de documents acadèmics).Incorporen la signatura digital i es lliuren en format pdf, que estaran disponibles per imprimir durant un periòde de 3 anys següents a l'emissió.

Els documents dels ensenyaments dels plans d'estudis anteriors a l'any 1992, s'han de demanar presencialment a la secretaria de la facultat.

En el cas que no recordeu les dades per accedir a MonUB, heu d'emplenar el formulari que hi ha al final de la pàgina.

Què és? És un document no oficial en què consten les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix? Per fer tràmits interns a la UB, per canviar d’ensenyament dins la UB, per sol·licitar beca, per participar en programes d’intercanvi i mobilitat, per renovar el NIE, per fer la preinscripció universitària (si no s’ha finalitzat l’ensenyament) o pel Currículum Vitae (si no s’ha finalitzat l’ensenyament).

Quin contingut té:

Dades d’accés a la universitat.
Informació sobre les assignatures: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
Dades del títol, si s’ha demanat.
Nota mitjana ponderada.
Validesa del document.

Preu: sense cost

Què és? És un document oficial que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix? Per acreditar el contingut de l’expedient acadèmic.

Quin contingut té:

Dades d’accés a la universitat.
Informació sobre les assignatures superades: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
Nota mitjana ponderada.
Dades del títol, si s’ha demanat.

En format paper i amb signatura manuscrita: únicament s'ha de sol·licitar quan el certificat s'ha de presentar a organismes estrangers i és necessaria la legalització de la signatura. S'ha de fer constar a l'apartat comentaris.

S'ha de recollir a la secretaria.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Què és? És un document que dóna fe de les assignatures de què s’ha matriculat l’estudiant el curs acadèmic actual.

Per a què serveix? Per acreditar la sol·licitud de matrícula davant qualsevol entitat que ho requereixi.

Quin contingut té:

Nom de les assignatures, el tipus i els crèdits de cadascuna
L’import total de la matrícula
Les dades relatives al pagament

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Què és? és un document que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

Per a què serveix? per poder continuar els estudis en una altra universitat (trasllat d’expedient)

Quin contingut té:

Dades d’accés a la universitat.
Informació sobre les assignatures matriculades, cursades i superades: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
Nota mitjana ponderada.

En el cas de simultaneïtat d'estudis s'ha de fer consta a l'apartat comentaris.

Requisits per poder-lo sol·licitar: presentar la carta d’acceptació de la universitat de destinació a la secretaria de la Facultat d'Educació.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Lliurament: El lliurament es fa directament des de la secretaria de la Facultat a la Secretaria del centre on es cursaran els nous estudis.

Altres documents i tràmits

 • Justificant d'assistència a examens

  En cas que necessiteu un justificant d'assistència a un exàmen l'heu de demanar al professorat responsable del mateix
 • Compulsa de documents

  S’entén per còpia compulsada d’un document la còpia confrontada amb l’original, en la qual es fa constar la coincidència formal, mitjançant la corresponent diligència.

  Documents que es poden, i els que no es poden compulsar

  1. Es poden compulsar aquells documents que hagin de ser presentats i tenir efectes en procediments administratius o activitats de la Universitat o del Grup UB.

  2. No es poden compulsar els documents que hagin de ser presentats o tenir efectes en un altre organisme o dependència de les Administracions Públiques, sense perjudici de la documentació que el personal acadèmic, el d’administració i serveis, i l’alumnat de la Universitat de Barcelona hagi de presentar per participar en habilitacions, convocatòries o concursos en altres Universitats o Organismes Públics.

  És imprencisdible portar l'original i la fotocòpia del document a compulsar.

 • PENSUM

  Què és? Document signat per l'autoritat academica donant fe que el pla d'estudis i els programes són els impartits al centre i cursats per l'alumne.

  Per a què serveix?  Forma part de la documentació necessaria per la legalització de la titulació a l’estranger.

  Quin contingut té: Pla d'estudis i programes de les assignatures superades, en castellà.

  Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Com sol·licitar-ho: Presencialment, a la secretaria de la facultat.

Comparteix-ho: