Detall

Canvi de denominació del títol de Graduat en Farmàcia

Notícia | 19-07-2010

El deganat de la Facultat de Farmàcia informa del canvi que s'ha produït en la denominació dels nous títols de Grau.

El Pla d'Estudis del grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, elaborat segons el REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES (BOE núm. 260, de 30 d'octubre de 2007), contempla dues mencions o itineraris curriculars: Farmàcia Industrial i Recerca Farmacèutica, i Farmàcia Assistencial i Anàlisis Clíniques. Segons l'article 9.3 d'aquest reial decret, “la denominación de los títulos de Graduado será: Graduado o Graduada en T por la Universidad de U, siendo T el nombre del título y U la denominación de la Universidad que expide el título”.

Això no obstant, el Ministeri d'Educació ha publicat recentment el REAL DECRETO 861/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES (BOE núm. 161, de 3 de juliol de 2010), de manera que l'apartat 3 de l'article 9 queda redactat com segueix: la denominación de los títulos de Graduado será: Graduado o Graduada en T, con mención, en su caso, en M, por la Universidad U, siendo T el nombre específico del título, M el correspondiente a la Mención, y U la denominación de la Universidad que lo expide.

Per tant, d'acord amb el reial decret 861/2010, en el cas del grau de Farmàcia, el títol seria de Graduat o Graduada en Farmàcia, amb menció en Farmàcia Industrial i Recerca Farmacèutica, per la Universitat de Barcelona, o bé el de Graduat o Graduada en Farmàcia, amb menció en Farmàcia Assistencial i Anàlisis Clíniques, per la Universitat de Barcelona.


Comparteix-ho: