Seguretat, Salut i Medi Ambient

Tal com estableix el Pla de prevenció de la UB, a l’apartat de Seguretat i salut  es proposen millores i intervencions en seguretat, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia i medicina del treball, així com assessorament i assistència als diferents membres de la comunitat universitària amb l'objectiu de promoure i donar suport a la integració de la salut i la prevenció de riscos en tots els seus àmbits i en totes les activitats que es realitzen a la Universitat.

Respecte al medi ambient es donen les directrius perquè l'activitat universitària sigui cada cop més respectuosa amb el medi ambient i perquè la comunitat universitària disposi de solucions per reduir l'impacte ambiental associat a la docència, la investigació i l'activitat administrativa. S’aporta informació  per promoure i assessorar respecte a la protecció del medi ambient (mobilitat, consum, generació i gestió de residus, etc.), i sobre els cursos que s’imparteixen.

A la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació és la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient qui s’encarrega de promoure les activitats i accions relacionades amb aquest àmbit.