Detall

Exposició pública de l’Autoinforme d’acreditació del grau de Farmàcia, el màster de Biotecnologia, el màster de Desenvolupament i Innovació d’Aliments i el màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Notícia | 25-10-2016

L’elaboració de l’autoinforme d’acreditació dels ensenyaments és un requeriment legal que han de superar totes les titulacions per tal d’avaluar l’estat i el funcionament dels ensenyaments des de la seva implantació i l’oportunitat de seguir-los impartint en un determinat centre.

L’any 2017, seguint els requisits legals en vigor, s’han d’acreditar el grau de Farmàcia, el màster de Biotecnologia, el màster de Desenvolupament i Innovació d’Aliments, i el màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments.

El 14 de juny del 2016 la Junta de Facultat va nomenar el Comitè d’Avaluació Intern (CAI) encarregat d’elaborar l’autoinforme d’acreditació dels dos graus. La composició del CAI està en correlació amb els diferents col·lectius: Deganat, responsables acadèmics (caps d’estudis), professorat i alumnat representant de cadascuna de les titulacions que cal acreditar i PAS.

Amb el suport de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB (APQUB), el CAI ha treballat per elaborar l’autoinforme. Aquesta tasca ha estat considerada pel nostre centre com un repte i una oportunitat de reflexió sobre el funcionament general dels ensenyaments que s’han d’acreditar.

Tanmateix, el procediment de recollida d’informació i redacció de l’autoinforme s’ha d’obrir a la participació, l’opinió i debat entre els diferents grups implicats: departaments, professorat, estudiants i PAS, tal com estableix la Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Per això des del dia 27 d’octubre de 2016, durant 10 dies, l’autoinforme està a l’abast d’aquests col·lectius a través d’un formulari ad hoc. Es pot fer arribar al CAI qualsevol comentari, dubte o suggeriment, a partir del web de la Facultat.

El procés finalitzarà el mes de gener de 2017 amb la visita del Comitè d’Acreditació Extern nomenat per l’AQU, de la qual es publicarà informació quan estigui disponible.


Comparteix-ho: