Universitat de Barcelona

Grau en Farmàcia (Diagonal)

Estades en Pràctiques Tutelades

L'assignatura Estades en Pràctiques Tutelades és una assignatura troncal del ensenyament de Farmàcia que dona compliment a la directiva 82005/36/CE del Parlament Europeu que fixa els mínims indispensables per el mutu reconeixement del títol de grau en Farmàcia a la Comunitat Europea.

Les Estades han de ser considerades com una activitat o assignatura pràctica d'aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels anys en que l'estudiant s'ha format intel·lectualment a la Facultat i com una oportunitat d'adquirir nous coneixements habilitats i actituds que des d'una perspectiva global de la professió li permetin d'assolir una competéncia professional d'excel·lencia en el vessant assistencial, ja sigui en farmàcia comunitària o en farmàcia hospitalària. A més, les estades són una activitat d'introducció a l'exercici professional, per la qual cosa es programen en el darrer curs del grau de Farmàcia.

La durada de l'activitat és de sis mesos a temps complet o d'un període equivalent a temps parcial. Fet que comporta una dedicació total de 840 hores, essent l'equivaléncia d'1 crèdit ECTS a 35 hores. (aprovat per Comissió Acadèmica de la Facultat i Junta de Govern de la Universitat).

Comparteix-ho: