Universitat de Barcelona

Grau de Nutrició Humana i Dietetica (Torribera)

Matrícula 2n, 3r i 4t curs NHD i doble itinerari FARNU

Matrícula curs 2020-21 de Nutrició Humana i Dietètica i doble Itinerari

 • Tots els estudiants que el curs 2019-20 han estat matriculats en el Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Farmàcia de la UB.
 • Alumnes de nou accès amb sol·licitud de plaça al centre (Trasllat d'expedient)
 • Els alumnes que van iniciar l'itinerari doble el curs 2017-18 i continuen els seus estudis de Nutrició Humana i Dietètica.
 • Els estudiants que heu estat un curs acadèmic sense matricular-vos i voleu continuar els estudis heu de contactar per mail amb la Secretaria d'Estudiants i Docència per tal de ser inclosos en els llistats d'automatrícula.

 

Informació i ordre d'accés de matrícula 2020-21

 • Els alumnes que participen en programes d'intercanvi el primer semestre o anual del curs 2020-21 es matricularan a finals d'agost.

Calendari de matrícula del 2 al 7 de setembre

 1. Pels estudiants del Grau de Nutrició Humana i Dietètica
 2. Accés per reconeixement de 30 crèdits: dies de matrícula, 14 i 15 de setembre

Consulteu el dia i hora de matrícula:

Podeu realitzar la matrícula des de qualsevol ordinador a través de l’aplicació Automatrícula al web de MónUB.

Per a incidències relacionades amb la llista us podeu posar en contacte amb la Secretaria.

Recordeu que:

 • El criteri aplicat al ordre d'accés a l'automatrícula es el número de crèdits superats fins el febrer del curs anterior. (No aplicable als estudiants del doble itinerari que es matriculen per primera vegada a NHD).
 • El fet d'estar inclòs a la llista d'automatrícula no suposa complir amb els requisits establerts per la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per poder continuar estudis.

La matrícula del grau és anual i l'estudiant ha de matricular el mes de setembre les assignatures del primer i el segon semestre. No obstant, al febrer es farà una ampliació de matrícula condicionada a les disponibilitats d'espai de la facultat.

Les assignatures de 1r curs tenen dos grups horaris: grup de Matí i grup de Tarda.

Les assignatures de 2n, 3r i 4t tenen un únic grup horari.

 • Els documents publicats en aquesta Web en format PDF amb la informació d'horaris i calendaris, poden estar sotmesos a modificacions, us recomanem consulteu la informació actualitzada a la guia de l’estudiant.

Consulteu els horaris de teoria i dels grups de pràctiques del curs 2020-21.

Per evitar solapaments heu d’escollir els mateixos grups de teoria de les assignatures a cursar  i posteriorment inscriureu els grups de pràctiques vinculats a les assignatures que heu inscrit.

HEU D'INSCRIURE LES PRÀCTIQUES DE LES ASSIGNATURES EN EL MATEIX GRUP.

Els estudiants repetidors NO han de matricular les pràctiques de les assignatures.

Si alguna/es de les assignatures de teoria (del mateix curs i semestre) no es pot matricular en el torn triat, s'hauran de canviar totes al torn que hi hagi disponibilitat de places.

 

 • Per matricular l'assignatura obligatòria Pràctiques Externes, cal haver superat com a mínim 162 ECTS i tota la formació bàsica superada, consulteu el procediment Pràctiques Externes (curriculars).
 • Per matricular l'assignatura obligatòria Treball Fi de Grau (TFG), cal haver superat com a mínim 162 ECTS i tota la formació bàsica superada, consulteu Treball Fi de Grau.
 • Per matricular l'assignatura optativa Treball Dirigit poseu-vos en contacte amb la Secretaria d'Estudiants i Docència, es imprescindible tenir l'acceptació signada pel coordinador/a de l'assignatura.

 • La Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona estableix que els estudiants han de matricular un màxim de 60 crèdits i un mínim de 18 crèdits anuals. Quan un estudiant matricula entre 18 i 45 crèdits es considera estudiant a temps parcial i si en matricula de 46 a 60 es considera estudiant a temps complet.
 • La Normativa de Permanència obliga, a més, a matricular les assignatures bàsiques i obligatòries no superades i que pertanyin a cursos anteriors abans de matricular assignatures noves.
 • Els alumnes que al 2019-20 han fet 1r curs i no han assolit els crèdits necessaris per continuar, no podran realitzar l'automatrícula del curs 2020-21.

Es recomana matricular alhora l'assignatura de Nutrició i Dietètica i Eines i estratègies dietètiques, donat que l'una aporta coneixements importats e imprescindibles pel correcte desenvolupament dels continguts i adquisició de les habilitats de l'altra assignatura.

Convé haver cursat Eines i estratègies dietètiques i Nutrició i Dietètica per poder seguir sense dificultat la part de Dietoteràpia d'algunes assignatures (Patologia cardiovascular i Dietoteràpia, Patologia general i dietoteràpia, i Patologia nutricional i Dietoteràpia).

Per cursar la part de Dietoteràpia d'algunes assignatures* de 3r i 4t curs es recomana haver cursat prèviament Patologia Nutricional i Dietoteràpia

*(Aquestes assignatures són: Patologia cardiovascular i Dietoteràpia, Patologia general i dietoteràpia, Nutrició hospitalària i alimentació artificial)

 

Informació sobre modalitats de pagament i preus

El pagament de la matrícula anual es pot fer en diferents modalitats.


Consulteu la normativa de matrícula de la UB.

Criteris i procediment per sol·licitar canvi de grup

A partir del tancament de la matrícula (durant l'automatrícula sempre es poden canviar els grups matriculats de teoria mentre queden places) els canvis de grup es concediràn d'acord amb el següents criteris:

1) Es prioritzen les sol·licituds d'estudiants amb contractes de treball vigent i amb una antiguitat mínima d'un any, les sol·licituds d'estudiants amb acreditació d'esportites d'èlit o d'alt rendiment esportiu, i estudiants amb discapacitat igual o superior al 33 %. En aquests casos, la documentació justificativa s'ha d'entregar a secretaria. Sense documentació justificativa no es prioritzaràn le sol·licituds. (Full per adjuntar la documentació).

2) Abans de matricular una assignatura cal comprovar que els horaris no coincideixen. La resta de canvis de grup es concedeixen a criteri de la cap t'estudis tenint en compte la capacitat de les aules de la facultat. Per demanar un canvi de grup, cal entregar l'imprès a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

No s'admetrà cap sol·licitud que s'entregui després del dia 13 de setembre de 2019. (Pendent d'actualitzar)

Un cop feta la sol·licitud, no s'admeten canvis i l'estudiant queda vinculat per la seva sol·licitud i la concessió del canvi de grup per part de la cap d'estudis, que pot ser parcial.

3) El canvi de grup de teoria no suposa el canvi de grup de pràctiques.

Comparteix-ho: