Universitat de Barcelona

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Matrícula 2n, 3r i 4t curs NHD i doble itinerari FARNU

Matrícula curs 2022-23 de Nutrició Humana i Dietètica i doble Itinerari

 • Tots els estudiants que el curs 2021-22 han estat matriculats en el Grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Farmàcia de la UB.
 • Alumnes de nou accès amb sol·licitud de plaça al centre (Trasllat d'expedient)
 • Els alumnes que van iniciar l'itinerari doble el curs 2019-2020 i continuen els seus estudis de Nutrició Humana i Dietètica.
 • Els estudiants que heu estat un curs acadèmic sense matricular-vos i voleu continuar els estudis heu de contactar per mail amb la Secretaria d'Estudiants i Docència per tal de ser inclosos en els llistats d'automatrícula.
 • Estudiants que transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s'hi hagi matriculat havent superat algun crèdit,
 • Estudiants que han incomplert la normativa de permanència envieu un email Secretaria i sol·liciteu la continuació dels estudis per a ser inclosos en els llistats d'automatrícula.

 

Informació i ordre d'accés a l'automatricula

 • Els alumnes que participen en programes d'intercanvi el primer semestre o anual del curs 2022-23 es matricularan presencialment els dies 22, 25 i 26 de juliol.
 • Calendari de matrícula del 3 al 7 de setembre

Els estudiants amb accés per reconeixement de 30 crèdits es matricularan segons l'ordre assignat, consulteu a la llista d'ordre.

Consulteu el dia i hora de matrícula:

 • Llistat ordre d'accés automatrícula setembre.

Podeu realitzar la matrícula des de qualsevol ordinador a través de l’aplicació Automatrícula al web de MónUB.

Per a incidències relacionades amb la llista us podeu posar en contacte amb la Secretaria.

Recordeu que:

 • El criteri aplicat al ordre d'accés a l'automatrícula es el número de crèdits superats fins el febrer del curs anterior. (No aplicable als estudiants del doble itinerari que es matriculen per primera vegada a NHD).
 • El fet d'estar inclòs a la llista d'automatrícula no suposa complir amb els requisits establerts per la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per poder continuar estudis.
 • La matrícula del grau és anual i l'estudiant ha de matricular el mes de setembre les assignatures del primer i el segon semestre.
 • La carpeta la podreu recollir en el Punt d'Informació de l'Edifici Verdaguer presentant l'imprès de matrícula i el Carnet d'Estudiant o DNI.

No obstant, al febrer es farà una ampliació de matrícula condicionada a les disponibilitats d'espai de la facultat.

Els documents publicats en PDF estàn subjectes a possibles modificacions. Consulteu també les dades actualitzades a la guia de l’estudiant.

Les assignatures de 1r curs tenen dos grups horaris: grup de Matí i grup de Tarda.

Les assignatures de 2n, 3r i 4t tenen un únic grup horari.

Per evitar solapaments heu d’escollir els mateixos grups de teoria de les assignatures a cursar i posteriorment inscriureu els grups de pràctiques vinculats a les assignatures que heu inscrit.

HEU D'INSCRIURE LES PRÀCTIQUES DE LES ASSIGNATURES EN EL MATEIX GRUP.

Si alguna/es de les assignatures de teoria (del mateix curs i semestre) no es pot matricular en el torn triat, s'hauran de canviar totes al torn que hi hagi disponibilitat de places.

 

 • Per matricular l'assignatura obligatòria Pràctiques Externes, cal haver superat com a mínim 162 ECTS i tota la formació bàsica superada, consulteu el procediment Pràctiques Externes (curriculars).
 • Per matricular l'assignatura obligatòria Treball Fi de Grau (TFG), cal haver superat com a mínim 162 ECTS i tota la formació bàsica superada, consulteu Treball Fi de Grau.
 • Per matricular l'assignatura optativa Treball Dirigit  es imprescindible tenir l'acceptació signada pel coordinador/a de l'assignatura, consulteu el procediment al web.

 • La Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona estableix que els estudiants han de matricular un màxim de 60 crèdits i un mínim de 18 crèdits anuals. Quan un estudiant matricula entre 18 i 45 crèdits es considera estudiant a temps parcial i si en matricula de 46 a 60 es considera estudiant a temps complet.
 • La Normativa de Permanència obliga, a més, a matricular les assignatures bàsiques i obligatòries no superades i que pertanyin a cursos anteriors abans de matricular assignatures noves.
 • Els alumnes de 1r curs que no han assolit cap crèdit necessari per continuar, no podran realitzar l'automatrícula del curs 2021-22.

Es recomana matricular alhora l'assignatura de Nutrició i Dietètica i Eines i estratègies dietètiques, donat que l'una aporta coneixements importats e imprescindibles pel correcte desenvolupament dels continguts i adquisició de les habilitats de l'altra assignatura.

Convé haver cursat Eines i estratègies dietètiques i Nutrició i Dietètica per poder seguir sense dificultat la part de Dietoteràpia d'algunes assignatures (Patologia cardiovascular i Dietoteràpia, Patologia general i dietoteràpia, i Patologia nutricional i Dietoteràpia).

Per cursar la part de Dietoteràpia d'algunes assignatures* de 3r i 4t curs es recomana haver cursat prèviament Patologia Nutricional i Dietoteràpia

*(Aquestes assignatures són: Patologia cardiovascular i Dietoteràpia, Patologia general i dietoteràpia, Nutrició hospitalària i alimentació artificial)

 

Informació sobre modalitats de pagament i preus

El pagament de la matrícula anual es pot fer en diferents modalitats.


Consulteu la normativa de matrícula de la UB.

Criteris i procediment per sol·licitar canvi de grup

A partir de l'inici del curs es podrà sol·licitar canvi de grup fins el 16 de setembre

Recordeu que durant l'automatrícula es pot canviar de grup de teoria amb grup obert.

Criteris per concedir canvi de grups:

1) Estudiants amb contractes de treball vigent i amb una antiguitat mínima d'un any, les sol·licituds d'estudiants amb acreditació d'esportites d'èlit o d'alt rendiment esportiu, i estudiants amb discapacitat igual o superior al 33 %. En aquests casos, la documentació justificativa s'ha d'entregar a secretaria. Sense documentació justificativa no es prioritzaràn le sol·licituds. (Full per adjuntar la documentació).

2) Abans de matricular una assignatura cal comprovar que els horaris no coincideixen. La resta de canvis de grup es concedeixen a criteri de la cap t'estudis tenint en compte la capacitat de les aules de la facultat. Per demanar un canvi de grup, cal entregar l'imprès a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

No s'admetrà cap sol·licitud que s'entregui després del dia 16 de setembre

Un cop feta la sol·licitud, no s'admeten canvis i l'estudiant queda vinculat per la seva sol·licitud i la concessió del canvi de grup per part de la cap d'estudis, que pot ser parcial.

3) El canvi de grup de teoria no suposa el canvi de grup de pràctiques.

Comparteix-ho: