Informació per a l'estudiant

Les pràctiques internacionals es situen dins del marc del Programa Erasmus+. Es tracta, per tant, d'una activitat que combina la mobilitat internacional i les pràctiques externes (sense incloure estudis universitaris). Aquestes pràctiques estan tutelades per un professional de l'entitat i supervisades per un professor de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Les pràctiques internacionals estan adreçades als estudiants de grau (excepte el Grau de Comunicació i Indústries Culturals) i de màster. Tenen un caràcter voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l'estudiant.

Els estudiants han de seguir els terminis oficials establerts per sol·licitar la seva admissió al Programa Erasmus+, de manera que han d'iniciar tot el procés amb molta antelació.

El fet de dur a terme les pràctiques internacionals en el marc del Programa Erasmus+ permet a l'estudiant gaudir d'un ajut econòmic, si s'acompleixen els requisits establerts al programa. Aquest finançament és per a estades de pràctiques per un mínim de dos mesos i un màxim de tres mesos.

D'una banda, els requisits per accedir-hi es poden consultar a la pàgina web de mobilitat internacional de la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

Entre els requisits destaquen:

  1. Formalitzar la matrícula a la Facultat de Filologia i Comunicació durant el curs acadèmic 2021-2022.

  2. Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim, 90 crèdits de la seva titulació.

D'altra banda, les ofertes de pràctiques poden presentar requisits específics, generalment en relació a la titulació cursada per l'estudiant i al nivell necessari d'idioma (o idiomes).

La informació completa es pot consultar a la pàgina web de mobilitat internacional de la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

L'estudiant pot realitzar estades d'entre dos i dotze mesos consecutius i dins del mateix curs acadèmic. L'estudiant pot realitzar un màxim de 750 hores per curs acadèmic. Només en circumstàncies excepcionals s'estudiarà la possibilitat d'ampliar-les fins a un màxim de 900 hores.

L'estudiant Erasmus es considera un estudiant a temps complet, per la qual cosa pot realitzar un màxim de 8 hores diàries de pràctiques.

Les pràctiques s'han de dur a terme dins del període determinat per “Erasmus+ pràctiques” (primer o segon quadrimestre, any acadèmic complet o període estival).

Els terminis de la convocatòria 2021 (per realitzar l'estada de pràctiques al curs acadèmic 2021-2022) són els següents:

SOL·LICITUD
DE L'ESTUDIANT
ESTADA
DE PRÀCTIQUES

Del 9 de novembre de 2020 a l'11 de gener de 2021

Per a estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer

Del 6 al 30 d'abril de 2021

Del 6 de setembre al 5 de novembre 2021

Per a estades de 2n semestre

Del 21 de març al 20 d'abril de 2022

Per a estades de 2 i 3 mesos entre l'1 de juny i el 15 de setembre de 2022

Les tasques en què col·labori l'estudiant han de complementar la seva formació teoricopràctica; per tant, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.

Finalitzades les pràctiques, la Secretaria de la Facultat de Filologia i Comunicació pot emetre un certificat acreditatiu de la realització de les pràctiques, si així ho sol·licita l'estudiant.

A més, un cop finalitzat el període de pràctiques, l'estudiant pot sol·licitar a l'entitat un certificat acreditatiu de realització de les pràctiques que funcionarà com a carta de referència envers futurs llocs de treball.

L'estudiant haurà de disposar d'una assegurança mèdica durant tota la seva estada de pràctiques internacionals. La Universitat de Barcelona contracta una assegurança d'accidents, repatriació i responsabilitat civil que cobreix l'estada dels estudiants seleccionats.

L'estudiant no pot tenir cap relació laboral amb l'entitat on es facin les pràctiques.

Les pràctiques del programa Erasmus+ no tenen un reconeixement de crèdits automàtic. Tanmateix, l'estudiant pot sol·licitar reconeixement de crèdits (6 ECTS, com a màxim) sempre i quan realitzi un mínim de 180 hores de pràctiques.

L'expedició del títol acadèmic de l'estudiant durant el període de pràctiques suposarà la rescissió del projecte formatiu i, per tant, la interrupció de l'estada de pràctiques.

Els estudiants interessats en dur a terme pràctiques internacionals Erasmus+ han de consultar la pàgina web de mobilitat internacional de la Facultat de Filologia i Comunicació i el portal de mobilitat de la Universitat de Barcelona. En aquestes pàgines es publica la informació relativa als requisits i els terminis per poder sol·licitar les pràctiques.

A la pàgina web de mobilitat internacional de la Facultat de Filologia i Comunicació es publicaran les places disponibles (si existeix oferta). Quan es realitza la sol·licitud, s'ha de presentar una petició d'un màxim de tres places de pràctiques per ordre de prioritat. Alternativament, l'estudiant pot cercar una plaça de pràctiques i proposar l'acceptació, per part d'una entitat, de la seva candidatura (Intership confirmation). L'aprovació d'aquesta proposta quedarà supeditada a la valoració de la coordinació acadèmica de pràctiques externes de la Facultat de Filologia i Comunicació.

A partir d'aquest punt, l'Oficina de Relacions Internacionals tramitarà la sol·licitud i facilitarà la relació entre estudiants i entitats per tal d'aconseguir el millor servei per a ambdues parts. Si voleu fer qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a l' Oficina de Relacions Internacionals, ubicada a la planta baixa de l'edifici Josep Carner. A causa de la situació sanitària actual, les consultes funcionen amb cita prèvia. Els nostres horaris de visita amb cita prèvia són: dilluns de 10:00h a 13:30h i dijous de 10:00h a 13:30 h. Concertar cita prèvia

Comparteix-ho: