Llengua de docència

Les llengües oficials de docència de la universitat de Barcelona són el català i el castellà com a llengües cooficials de Catalunya.
 

En alguns graus i màsters part de la docència es pot impartir en altres llengües com ara anglès, alemany, neerlandès, etc.

No es pot acceptar cap estudiant amb nivells de llengua inferiors als especificats en aquest apartat.


Castellà

Tots els estudiants estrangers han de tenir mínim un B2 de castellà.

En casos excepcionals es poden acceptar alumnes amb un nivell B1, sota condició que es matriculin en un curs intensiu de B2 en arribar.

Per als estudiants que només volen cursar assignatures del grau d’Estudis Anglesos, han d’acreditar un nivell B2 d’anglès i un nivell B1 de castellà.

En aquests casos s'ha de comprovar que totes les assignatures que es cursin tinguin docència en anglès i no es permet accedir a assignatures que es donin en cap altra llengua que no sigui anglès.

No es pot acceptar cap estudiant per a assignatures amb docència en anglès que no compleixi el requeriment de castellà.


Català

En els casos que els estudiants tinguin un nivell B2 de català, no és necessari presentar cap nivell de castellà.


Anglès

Tots els estudiants que vulguin cursar alguna assignatura en anglès han de tenir un nivell d’anglès igual o superior a B2.

En els casos que no hagin de cursar cap assignatura que s’imparteixi en anglès no es requereix cap certificat.

Tots els estudiants han de certificar de manera veraç que compleixen els nivells de llengua requerits. Tots els documents presentats han de fer constar de manera clara la llengua i el nivell assolit segons el MECR (marc europeu comú de referència de llengües).

Documentació acceptada

  • Certificat de llengua expedit per una escola oficial d’idiomes.
  • Certificat de llengua expedit per una escola d’idiomes universitària.
  • Document acreditatiu redactat per un departament universitari competent en matèria de llengua.
  • Matèries cursades del grau de l'estudiant (que constin en l'expedient) amb un breu escrit del professor responsable on consti el nivell assolit.

Els alumnes que ho necessitin o ho vulguin poden assistir a diversos cursos de llengua que s’ofereixen a través de la Universitat de Barcelona.

Aquests cursos es poden incloure en l’acord d’estudis (Learning Agreement) de l'estudiant.
 

Català

Els cursos els imparteixen els Serveis Lingüístics. 
Més informació.


Castellà

Els cursos els imparteixen des de l'institut d'Estudios Hispánicos. 
Més informació

Per als alumnes acceptats condicionalment amb un nivell B1 de castellà és obligatori presentar còpia de la matrícula del curs.


Altres llengües

S’imparteixen cursos d’altres llengües (anglès, alemany, francès, italià, persa). Els cursos s'imparteixen a l’Escola d’Idiomes Moderns. 
Més informació.