Universitat de Barcelona

Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster, que és la continuació lògica del grau d'Estudis Literaris i de l'antiga llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada —i que també està obert a estudiants d'altres perfils: Filologia, Humanitats, Història, Filosofia, etc.—, té l'objectiu general d'aprofundir els coneixements adquirits durant el grau o llicenciatura, de manera que s'assoleixi un alt nivell de reflexió sobre els principis teòrics, comparatístics, històrics i crítics que sustenten els debats actuals en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, s'ampliï el camp de reflexió sobre la tradició literària, les seves crisis i transformacions, i es posin en moviment de manera crítica tots aquests coneixements.

Un segon objectiu, complementari i indissociable del primer, és l'especialització dels coneixements en virtut dels interessos de cada estudiant. Aquesta especialització es concreta mitjançant la iniciació a la investigació avançada en el camp de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada, a través tant de les matèries proposades en el màster com de la concepció, el desenvolupament i la defensa d'un treball de recerca, degudament tutoritzat, que doni accés al doctorat.

Competències

Competències generals

 • Capacitat per articular un discurs complex i fer-se càrrec de textos, exposicions i documents complexos en un context interpretatiu múltiple i canviant.
 • Capacitat per anàlitzar i sintetitzar.
 • Capacitat per fer estudis i treballs aprofundits sobre temes diversos.
 • Habilitat en l'ús de recursos bibliogràfics generals o específics de les humanitats, tant pel que fa als suports principals (biblioteques, hemeroteques, arxius i d'altres fonts documentals) com pel que fa a les tecnologies de la informació.
 • Capacitat per articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa, i capacitat per transferir coneixements a un públic tant especialitzat com general.
 • Capacitat per reflexionar i mostrar un pensament independent i crític.
 • Capacitat de raonament intel·lectual: construcció d'arguments sòlids, lògics i coherents basats en una gran competència analítica, capacitat de síntesi i rigor en l'ús de conceptes.
 • Capacitat per integrar en el context propi la diversitat cultural com a font d'enriquiment i de rigor en les argumentacions.
  Habilitats comunicatives: claredat expositiva, precisió i rigor en les argumentacions, nitidesa en l'expressió del propi pensament, pel que fa a l'exposició tant oral com escrita.


Competències específiques

 • Competència literària: capacitat per comprendre i posar en relació textos literaris complexos, tot valorant les especificitats de la composició de cadascun, la naturalesa de la relació amb el context que els va originar, l'entorn de recepció i la dimensió intel·lectual.
 • Competència teoricocrítica: capacitat per analitzar els textos literaris i altres documents de cultura amb les categories i conceptes teòrics específics que demanin, tot generant nous interrogants i qüestions crítiques a partir dels comentaris de text.
 • Competència comparatística: capacitat per pensar en termes de relacions interliteràries i establir la relació entre la tradició literària pròpia i la tradició literària europea i occidental.
 • Competència crítica transversal: capacitat per posar en relació crítica la tradició literària amb altres produccions culturals (arts plàstiques, cinema, música, arquitectura, etc.) i amb altres pràctiques discursives (filosofia, estètica, història, dret, etc.) amb les quals constitueix una totalitat de sentit històric.
 • Competència científica: capacitat per desenvolupar les competències descrites anteriorment en forma d'investigacions específiques.
 • Competència intel·lectual: capacitat per redactar documents i articles crítics, de caràcter intel·lectual, que la societat necessita per articular-se com a tal, mitjançant la comprensió dels textos literaris i de la funció que tenen en la realitat actual.
Comparteix-ho: