Universitat de Barcelona

Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 22 de febrer al 15 de setembre de 2021

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Per accedir al màster no hi ha proves d'admissió específiques, però sí que es fa una preinscripció a partir de la qual la Comissió Acadèmica del màster avalua les sol·licituds. S'estableix com a criteri general de selecció la relació entre l'expedient acadèmic (70 %) i la idoneïtat del candidat en funció del seu currículum (30 %).

Es prioritza, per davant de l'expedient acadèmic, el fet de provenir del grau d'Estudis Literaris o de la llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, i per a aquest perfil es reserven el 75 % de les places del màster. Es reserva també una quota de selecció del 15 % per als candidats graduats en les facultats de Filologia, Filosofia i Lletres o Humanitats, i d'un 10 % per als estudiants graduats en Comunicació Audiovisual, Ciències de la Informació, Ciències Socials i Jurídiques, o Enginyeria i Arquitectura.

De tota manera, si cap dels perfils no omple totes les places, s'assimilen a l'oferta de la resta.

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió del màster, duu a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.

El termini per presentar les sol·licituds per Internet s'obre al febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol·licituds i la documentació rebuda i comunica directament als sol·licitants el resultat de l'avaluació.

Matrícula

Comparteix-ho: