Modificacions de matrícula

Modificacions dintre del període de matrícula

Termini: del 9 de setembre al 7 d’octubre

Horari: de les 00:00h del dia 9 de setembre a les 24:00h del dia 7 d’octubre, de forma ininterrompuda

Lloc: automatrícula on-line

Observacions: les modificacions podran fer-se sempre dintre dels límits establerts per la normativa de permanència.

Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que se’n pugui produir al seu favor.

  • Si la matrícula modificada és d’import superior a la matrícula original, es generarà un rebut a pagar per la diferència, que caldrà fer efectiu a l’entitat bancària, en un termini de 7 dies (la resta de rebuts pendents de pagament, si n’hi ha, mantindrà la seva data original de caducitat).

 

  • Si la matrícula modificada és d’import inferior a la matrícula original, es generarà un rebut a retornar. Caldrà aleshores demanar la devolució a través de l’espai personal si la matrícula ja està pagada, o bé anar a la Secretaria a regularitzar els rebuts pendents de pagament.

 

Important: Atès que la matrícula a la Facultat de Filologia i Comunicació és de tipus anual, en el termini de modificacions de matrícula de febrer de 2023 no es podran fer canvis d’assignatures, únicament ampliació d’assignatures (amb pagament de l’import que correspongui) i anul·lació d’assignatures per interès personal (sense devolució dels imports abonats)

L’estudiant pot sol·licitar la supressió o l’addició d’assignatures de la matrícula ja efectuada dins dels terminis establerts. Abans, caldrà estar al corrent del pagament de rebuts vençuts. L’estudiant haurà d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat.

A continuació trobareu la informació sobre les modificacions que podeu sol·licitar:

Durant el calendari de matrícula, teniu un període específic per sol·licitar canvi de grup (un cop estigueu matriculats):

Del 9 de setembre al 7 d’octubre de 2022

  • Primer heu de provar a fer els canvis a través del propi sistema d’automatrícula. Fes els canvis i finalitza el procés per tal que quedin fixat
  • En cas que per aquesta via no trobeu lloc al grup que necessiteu, heu de lliurar una instància (adreçada al cap d’estudis) <instància> a Secretaria, bé presencialment (sempre amb cita prèvia) o bé enviant-la per correu electrònic a fil-secretaria@ub.edu.

 

IMPORTANT: Heu d’adjuntar còpia del contracte de feina o justificant horari que acrediti la incompatibilitat horària que justifica el canvi de grup.

 

Del 8 al 28 d’octubre de 2022

Sol·licitud 

 

De l'1 de febrer fins al 7 de març de 2023

Dintre d’aquest termini, la Facultat obre cada curs un període de modificacions (adició i/o anul·lació) per la via online d’automatrícula que serà oportunament publicat en aquesta pàgina. Es tracta d'un període adreçat als alumnes matriculats en el curs 2022/2023 i amb la matrícula activa.

Període de modificacions de matrícula de segon semestre (anul·lació i/o adició d’assignatures de segon semestre) 2022-23: 
 

CRITERIS GENERALS

  • Anul·lacions o adicions d’assignatures i canvis de grup

D’acord amb la normativa econòmica de matrícula de la UB, els estudiants podran modificar els grups matriculats per a les assignatures de segon quadrimestre i/o demanar l’anul·lació o addicció d’assignatures de segon quadrimestre de l'1 de febrer al 7 de març de 2023, tenint en compte que:

Per a qualsevol tipus de modificació, caldrà abonar la taxa de gestió de l’expedient acadèmic de segon quadrimestre, de 27,27€, (amb l’excepció dels canvis de grup) i respectar la normativa de permanència de la UB. 

Caldrà mantenir sempre el tipus de matrícula que es va formalitzar inicialment (ordinària, família nombrosa, etc.).

La forma de pagament, si escau, serà obligatòriament en efectiu (amb el resguard de pagament que us imprimireu, heu de fer el pagament a l’entitat bancària, en els termes corresponents a la forma de pagament escollida).

Des del curs 2020/2021, si s’anul·la per interès personal una assignatura matriculada per primera vegada i l'estudiant és becari (o amb matrícula condicional de becari) es generarà el rebut per pagar-la.

 

TERMINIS:

Pendent de programació

En tots els casos, caldrà estar al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts abans de sol·licitar-ne la modificació. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i l’estudiant ha d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat. El degà o director del centre resol la sol·licitud de modificació. En la resolució es determinen els efectes econòmics i acadèmics de la modificació.

No obstant l’establert en l’apartat anterior, si les causes de la modificació no són imputables a l’estudiant, o són conseqüència d’una malaltia greu de l’estudiant degudament acreditada, es pot retornar la quantitat abonada pels crèdits que s’hagin anul·lat o modificat.

En el cas de modificacions i/o ampliacions de matrícula efectuades a partir del 25 de gener de 2022, l’estudiant ha d’abonar el preu per gestió d’expedient previst en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya per aquest concepte.

La modificació de la matrícula ha de garantir l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula l’estudiant ha d’efectuar un nou pagament a la UB, aquest s’efectua sempre en un rebut únic i s’ha de fer en els set dies naturals següents a la data de la modificació. Només en el cas de modificacions originades per resolucions de beca denegada o de denegació del préstec AGAUR s’establirà, si és el cas, i en funció de les dates, un procediment de pagament en terminis.

 

 

Comparteix-ho: