Títol extraviat

Per obtenir el duplicat d'un títol perdut i corresponent a qualsevol de les titulacions impartides a la Facultat , cal completar dos tràmits independents, en el següent ordre.

Per normativa estatal, abans d'abonar els drets d'un duplicat de títol perdut, és obligatori anunciar en el Boletín Oficial del Estado i durant un període d'un mes, les dades del títol extraviat.

Aquest tràmit el realitza la Secretaria de la Facultat, un cop rebuda la sol·licitud de la persona titular del document. Correspon, no obstant, al titular del document, abonar la taxa establerta pel BOE per la publicació de l'anunci, que respon a un model estàndard dissenyat per la pròpia publicació oficial.

Passos

  1. Un cop rebuda la petició de la persona interessada, la Secretaria posa en tràmit l'anunci a través de l'Administració Electrònica del Boletín Oficial del Estado .

  2. La Secretaria prepara el text de la publicació i el passa a la signatura de la Secretària o el Secretari de la Facultat, al temps que fa arribar a la persona interessada el rebut amb el qual ella haurà d'abonar la taxa corresponent a qualsevol oficina del BBVA.

  3. La persona interessada farà arribar a la Secretaria (fil-secretaria@ub.edu) la còpia del comprovant de pagament, en el que haurà de llegir-se amb total claredat l'NRC (codi del pagament que hi incorpora l'entitat bancària col·laboradora).

  4. La Secretaria actualitzarà el NRC que acredita el pagament de la taxa de publicació de l'anunci, a través de l'Administració Electrònica del BOE.

  5. El BOE publicarà l'anunci de la pèrdua i la Secretaria ho comunicarà a l'interessat, adjuntant a la comunicació una còpia de l'anunci publicat.

  6. Transcorregut un mes de la data de la publicació, l'interessat podrà iniciar el segon tràmit.

Transcorregut un mes des de la data de publicació de l'anunci, la persona interessada podrà iniciar la tramitació del duplicat del títol, a la Secretaria de la Facultat.

Un cop abonada la taxa corresponent als drets d'expedició del duplicat, es generà un resguard oficial que tindrà validesa de títol fins que el document definitiu li sigui lliurat per la Secretaria.

Si la data d'expedició del títol original era anterior al mes de gener de 1988, la Secretaria tramitarà el duplicat a través dl Ministeri d'Educació o equivalent. En cas que el títol sigui d'expedició posterior, el duplicat s'expedirà a través de la pròpia Universitat de Barcelona, segons el procediment habitual.

La Secretaria donarà avís a la persona interessada quan el duplicat (que portarà una diligència indicant la seva condició de duplicat de l'original), es trobi en el seu poder i en disposició de ser-li lliurat, sempre segons el procediment propi del lliurament de títols a l'interessat o interessada (grau | màster universitari oficial | doctorat).

Comparteix-ho: