Sol·licitud del títol de doctor

El títol de doctor té caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la investigació, d'acord amb el que estableixen les disposicions legals.

En el moment de formalitzar la sol·licitud, haureu de lliurar-hi la següent documentació:

 • 2 Fotocòpies del DNI/passaport/NIE+ passaport o document d'identitat comunitari+ passaport. El document haurà de ser vigent i no s'acceptarà en cap cas un document caducat. Si el teniu caducat, heu de tramitar la renovació i portar-hi dues còpies del resguard corresponent.
 • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa del dret a alguna reducció del preu del títol:
 1. Família nombrosa (caldrà presentar el títol familiar; el carnet individual no serà vàlid per a l'aplicació de l'exempció)
 2. Col·lectius especials

Teniu dos formes possibles d'abonament de la taxa de tramitació del títol:

 • Pagament en efectiu: la SED us lliurarà el rebut amb el qual haureu d'anar a pagar la taxa de drets de tramitació a alguna de les entitats bancàries col·laboradores.
 • Targeta de crèdit : podreu abonar els drets d'expedició directament a la SED.

 

El rebut de les taxes d'expedició que us facilitarà la SED fa les funcions de sol·licitud formal del títol i és molt important que, abans de signar-lo, tingueu cura de la correcció de les dades que s'hi consignen en relació amb la forma d'escriure el vostre nom i els vostres cognoms, així com amb la possibilitat d'incloure alguna conjunció entre els cognoms, ja que aquest serà el referent de la forma com les vostres dades s'escriuran al títol expedit.

Podeu consultar el preu vigent de cadascun d'aquests document a la pàgina de taxes de la Facultat de Filologia.

Un cop efectuat el pagament dels drets d'expedició del títol, la Secretaria us lliurarà el resguard/certificat de pagament. Aquest document us servirà per acreditar amb tots els efectes que heu superat l'ensenyament i que teniu el títol en fase de tramitació. La seva validesa legal és equivalent a la que tindrà el títol oficial definitiu.

El document de resguard del títol de doctor té caràcter bilingüe català/castellà. L'interessat pot sol·licitar la seva traducció a l'anglès en el moment de tramitar la sol·licitud. Aquesta traducció tindrà caràcter gratuït.

La secretaria de la Facultat us enviarà una carta d'avís al domicili que consti en els seus arxius, per la qual cosa serà convenient que mantingueu constantment actualitzades les vostres dades a les seves bases de dades.

Per actualitzar aquesta informació podeu enviar un e-mail a fil-doctorat@ub.edu , aportant les dades noves, així com el vostre número de DNI/passaport/NIE i el vostre número de NIUB.

El títol l'haureu de recollir personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant DNI/passaport/NIE. Serà possible autoritzar una altra persona a realitzar aquest tràmit de recollida, únicament mitjançant un poder notarial.

En cas que tingueu la residència fixada fora de la província de Barcelona, la Secretaria podrà fer tramesa del títol a la Direcció Provincial d'Educació o a l'Oficina Consular més propera al vostre lloc de residència. Per tal que això sigui possible, haureu de trametre un e-mail de sol·licitud a l'adreça fil-doctorat@ub.edu.

D'acord amb la normativa d'usos lingüístics de la Universitat de Barcelona, el títol de doctor s'expedeix en edició bilingüe català/castellà.

Podeu trobar informació sobre la possibilitat d'obtenir una traducció gratuïta a l'anglès fent la sol·licitud a la Secretaria de la Facultat, que la tramitarà i us en farà lliurament.

Es podrà sol·licitar un duplicat del títol en les següents situacions:

 • Canvi de nom, cognom o altres dades personals
 • Incorporació del premi extraordinari o altres dades acadèmiques que així ho tinguin previst
 • Canvi de nacionalitat
 • Pèrdua del document original
 • Deteriorament

Quan es produeixi alguna de les situacions que poden ser causa d'expedició d'un duplicat, heu d'adreçar-vos a la Secretaria de la Facultat a formalitzar la sol·licitud del duplicat del títol o posar-vos en contacte amb fil-doctorat@ub.edu

Un cop feta la sol·licitud, abonada la taxa i comprovada la documentació lliurada segons sigui el cas, la SED us lliurarà un resguard de títol en el qual figurarà la causa per la qual heu iniciat la tramitació d'un duplicat. Temporalment, fins que us sigui lliurat el nou títol, aquest resguard tindrà valor legal de títol provisional.

Haureu d'abonar la taxa corresponent al duplicat en els següents casos:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'interessat
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'interessat i s'hagi de rectificar
 • Quan el duplicat es tramiti a causa de l'extraviament del títol original (en aquest cas, s'haurà d'abonar també l'obligat anunci de l'extraviament al BOE, que comporta una despesa aproximada de 90 €).

Comparteix-ho: