Sol·licitud de títol

En primer lloc, cal que consulteu el vostre expedient i confirmeu que heu superat totes les assignatures que composen el pla d'estudis i itinerari que vosaltres heu cursat. Aquesta consulta la podeu fer a través de l'autoconsulta d'expedient.

Un cop hagueu fet la comprovació del vostre expedient, heu d'enviar a la Secretaria la sol·licitud de revisió de l'expedient per a pagament de taxa de títol de màster.

En el moment que la Secretaria procedeixi a validar-lo, rebreu un missatge en el vostre correu electrònic personal, amb indicacions sobre la forma de formalitzar la sol·licitud i tràmits posteriors.

En cas que es detecti alguna incidència, la Secretaria us la notificarà immediatament per via telefònica o per correu electrònic.

També heu de tenir present que, per poder tramitar el títol haureu d’estar al corrent de tots els pagament amb la Universitat. En cas contrari, no serà possible la tramitació fins no haver abonat el deute.

No es revisaran expedients en els quals no consti com a superat el nombre mínim de crèdits necessari per obtenir la titulació corresponent.

Al mateix temps que tramiteu el títol, s’iniciarà la tramitació per a l’expedició del SET (Suplement Europeu al Títol), que és una certificació acadèmica oficial trilingüe (català/castellà/anglès) dels vostres estudis, que acompanya el vostre títol.

 

 • Per seu electrònica UB (procediment obligatori per als alumnes que abonen taxa ordinària de títol o taxa de Família Nombrosa)

Un cop la Secretaria de la Facultat us comuniqui l'aprovació del vostre expedient un cop revisat, els alumnes als quals correspongui pagar taxa ordinària de títol i aquells que hagin d'abonar taxa de Família Nombrosa, heu de tramitar la vostra sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UB o a través del vostre Espai Personal.
Aquesta via de tramitació del títol us permetrà completar el procediment i rebre el resguard corresponent per via electrònica, sense haver de desplaçar-vos a la Secretaria.
Els alumnes que heu d'abonar taxa de col·lectius especials, no teniu de moment oberta aquesta possibilitat, que es troba encara en fase de desenvolupament dintre del projecte d'Administració Electrònica de la UB. Haureu de tramitar la vostra sol·licitud de títol per la via amb lliurament presencial de documents.

 • Amb lliurament presencial de documents

Rebut el missatge de la Secretaria, que us informa que el vostre expedient reuneix els requisits per poder sol·licitar el títol (amb l'itinerari que correspongui i amb la menció, si és el cas) dels vostres estudis, podreu formalitzar la sol·licitud i el pagament de la taxa vinculada a la tramitació.
Un cop finalitzat tot el tràmit, haureu de passar per la Secretaria de la Facultat a recollir el resguard del títol, que us serà lliurat un cop que hagueu aportat la documentació que correspongui en el vostre cas:

En els casos que així ho requereixin:

 • Col·lectius especials:

Original i còpia de la documentació acreditativa del dret a alguna reducció del preu del títol.

 • Estudiants amb un document d'identificació diferent del DNI espanyol:

Original i còpia del document (passaport, targeta d'identitat estrangera...)

Al mateix temps que tramiteu el títol, s'iniciarà la tramitació per a l'expedició del SET (Suplement Europeu al Títol), que és una certificació acadèmica oficial trilingüe (català/castellà/anglès) dels vostres estudis, que acompanya el vostre títol.

L'aplicació online de sol·licitud us oferirà dues formes possibles d'abonament de la taxa de tramitació del títol.

Pagament en efectiu (opció "rebut"): aquesta opció us permet la impressió del rebut i pagament a l'entitat bancària, pagament online amb un compte a les entitats col·laboradores o pagament amb targeta mitjançant La Caixa, a través del TPV virtual.

Targeta de crèdit: a través de la pròpia aplicació.

Un cop que hagueu completat el tràmit la Secretaria us lliurarà el resguard oficial del títol. Aquest document us servirà per acreditar a tots els efectes que heu superat l'ensenyament i que teniu el títol en fase de tramitació. La seva validesa legal és equivalent a la que tindrà el títol oficial definitiu. Així mateix, la SED us lliurarà el resguard del SET (Suplement Europeu del Títol) que acompanya el títol. 

En cas de tramitació electrònica,
el resguard arribarà per via electrònica al vostre Espai Personal i serà un document amb signatura mitjançant certificat electrònic amb tres anys de vigència legal.

En cas de tramitació presencial, el resguard portarà signatura manual i us serà lliurat a la finestreta de títols de Secretaria. A petició expressa, es podrà enviar per correu al domicili de l'interessat.

Qual el títol arribi a la SED, rebreu una carta d'avís al domicili que consti en els seus arxius. És important que actualitzeu les dades quan es produeixi un canvi de domicili. Per fer-ho, podeu enviar un e-mail a fil-titol@ub.edu, aportant les dades noves, així com el vostre número de DNI/passaport/NIE i el vostre número de NIUB.

El títol l'haureu de recollir personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant DNI/passaport/NIE. Serà possible autoritzar una altra persona a realitzar aquest tràmit de recollida, únicament mitjançant un poder notarial.

En cas que tingueu la residència fixada fora de la província de Barcelona, la Secretaria podrà fer tramesa del títol a la Direcció Provincial d'Educació o a l'Oficina Consular més propera al vostre lloc de residència. Per tal que això sigui possible, haureu de trametre un correu de sol·licitud a l'adreça fil-titol@ub.edu.

D'acord amb la normativa d'usos lingüístics de la Universitat de Barcelona, el títol de grau/llicenciatura s'expedeix en versió bilingüe català/castellà. Podeu trobar informació sobre la possibilitat d'obtenir una traducció gratuïta a l'anglès fent la sol·licitud a la Secretaria de la Facultat, que la tramitarà i us en farà lliurament.

 

Es podrà sol·licitar un duplicat del títol en les següents situacions:

 • Canvi de nom, cognom o altres dades personals
 • Incorporació del premi extraordinari o altres dades acadèmiques que així ho tinguin previst
 • Canvi de nacionalitat
 • Pèrdua del document original
 • Deteriorament

 

Quan es produeixi alguna de les situacions que poden ser causa d'expedició d'un duplicat, heu d'adreçar-vos a la Secretaria de la Facultat fil-secretaria@ub.edu a formalitzar la sol·licitud de duplicat del títol. Un cop comprovada la documentació lliurada segons sigui el cas, la SED us lliurarà un resguard de títol en el qual figurarà la causa per la qual heu iniciat la tramitació d'un duplicat. Temporalment, fins que us sigui lliurat el nou títol, aquest resguard tindrà valor legal de títol provisional.

Haureu d'abonar la taxa corresponent al duplicat en els següents casos:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'interessat.
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'interessat i s'hagi de rectificar.
 • Quan el duplicat es tramiti a causa de la pèrdua del títol original.

Comparteix-ho: