Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural

 • fomentar l’ús de la llengua catalana a la Facultat en els àmbits de la recerca, la docència i l’administració i serveis,
 • contribuir a la consolidació i el desenvolupament del registre filosòfic de la llengua catalana,
 • promoure i donar suport a les activitats culturals que potenciïn o complementin la tasca docent i de recerca de la Facultat,
 • promoure, donar suport i col·laborar en activitats culturals relacionades amb la filosofia que estiguin adreçades al conjunt de la societat i que en busquin el desenvolupament cultural o social,
 • totes aquelles funcions que l’Estatut, els reglaments de la Universitat de Barcelona o la Junta de Facultat li atribueixin.

 • el degà, o el vicedegà en qui delegui la representació, que la presideix,
 • l’administrador de centre, o la persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot,
 • sis membres del PDI,
 • dos estudiants membres de la Junta de Facultat,
 • el becari de la xarxa de Dinamització Lingüística de la Facultat de Filosofia.

 • Josep Monserrat Molas (degà)  
 • Misericòrdia Anglès Cervelló (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Josep Macià Fabrega (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Antoni Prevosti Monclús (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Ignacio Guiu Andreu (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Salvi Turró Tomàs (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Núria Sara Miras Boronat (PDI Departament de Filosofia)
 • Francesc Xavier Marquès Carreras (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Laura Piñol Luján (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Àngels Ibáñez Andújar (administradora del Centre) 
 • Rosa Gual Vía (PAS Serveis Lingüístics) 
 • Ignasi Martín Graells (becari Xarxa Dinamització Lingüística i Cultural)  

Comparteix-ho: