Comissió de Doctorat

 • revisar i aprovar els programes de doctorat de la Facultat,
 • efectuar les homologacions, convalidacions, adaptacions i trasllats referents als programes de doctorat de la Facultat,
 • admetre a tràmit les tesis doctorals i aprovar-ne els tribunals,
 • resoldre els trasllats d’expedient per elaborar la tesi doctoral,
 • proposar els tribunals de premi extraordinari de doctorat,
 • totes aquelles funcions que l’Estatut, els reglaments de la Universitat de Barcelona o la Junta de Facultat li atribueixin.

 • el degà, o el vicedegà en qui delegui la representació, que la presideix,
 • un membre de la comissió d’estudis de cada programa de doctorat en què participi la Facultat,
 • l’administrador de centre, o la persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot,
 • tres membres del PDI de la Junta,
 • dos estudiants membres de la Junta de Facultat, preferentment de tercer cicle,
 • el cap de secretaria, o la persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot,
 • un membre del PAS vinculat a la gestió de l’àrea, amb veu i sense vot.

 • Josep Monserrat Molas (degà)  
 • Josep M. Equirol Calaf (Comissió d'Estudis del programa de doctorat Filosofia Contemporània i Estudis Clàssics) 
 • Gonçal Mayos Solsona (Comissió d'Estudis del programa de doctorat Ciutadania i Drets Humans) 
 • Manuel García-Carpintero Sánchez-Miguel (Comissió d'Estudis del programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge i PDI de la Junta) 
 • Joost Johannes Joosten (Comissió d'Estudis del programa de doctorat Matemàtiques i Informàtica) 
 • Jesus María Galech Amillano (Comissió d'Estudis del programa de doctorat Historia de la Ciència) 
 • Alba Mas Sala (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Albert Calderó Bardají (estudiant membre de la Junta de Facultat)
 • Àngels Ibáñez Andújar (administradora del Centre)  
 • Marta Córdoba Jurado (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència) 
 • Immaculada Múrcia Valcárcel (membre del PAS vinculada a la gestió de l'àrea) 

Comparteix-ho: