Comissió de Professorat

 • informar de les necessitats de personal acadèmic per complir adequadament el pla d’ordenació acadèmica dels departaments adscrits a la Facultat,
 • proposar els membres de les comissions d’accés i de contractació de personal acadèmic d’acord amb el que estableix l’Estatut de la Universitat de Barcelona,
 • vetllar pel desenvolupament correcte dels concursos per a la provisió de places de personal acadèmic contractat,
 • informar de les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre,
 • totes aquelles funcions que l’Estatut, els reglaments de la Universitat de Barcelona o la Junta de Facultat li atribueixin.

 • el degà, o el vicedegà en qui delegui, que la presideix,
 • els caps d’estudis,
 • l'administrador de centre, o la persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot,
 • sis membres del PDI de la Junta, almenys un de no permanent,
 • dos estudiants membres de la Junta de Facultat,
 • el responsable administratiu vinculat a l’àrea de professorat, o persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot.

 • Josep Monserrat Molas (degà)  
 • Ignasi Guiu Andreu (cap d'estudis de Filosofia) 
 • Salvi Turró Tomàs (PDI del Departament de Filosofia)
 • Josep Macià Fàbrega (PDI del Departament de Filosofia)
 • Manuel Pérez Otero (PDI del Departament de Filosofia) 
 • José Martínez Fernández (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Albert Solé Bellet (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Carmen Gloria Revilla Guzmán (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Albert Calderó Bajardí (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Verónica Dufrayer Beetz De Souza (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Àngels Ibáñez Andújar (administradora del Centre) 
 • M. José Lorenzo Ceforo (membre del PAS vinculada a la gestió de l’àrea)  

Comparteix-ho: