Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
 • supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

 

 • elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat de la Facultat,
 • elaborar, aprovar i revisar el Sistema de garantia interna de qualitat de la Facultat, elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,
 • garantir la qualitat i donar suport a tots els processos implicats en el marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb la legislació vigent,
 • informar sobre les memòries de verificació, els informes de seguiment, les propostes de modificació i els autoinformes d’acreditació de tots els ensenyaments de la Facultat,
 • elaborar i revisar els procediments específics de qualitat de la Facultat per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva,
 • facilitar i garantir la recollida de les proves necessàries per als diferents processos d’avaluació, certificació i acreditació de la Facultat,
 • facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions de la Facultat i per al retiment de comptes,
 • facilitar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

 • el degà o vicedegà en qui delegui la representació,
 • els caps d’estudis i coordinadors dels ensenyaments,
 • l’administrador de centre o persona en qui delegui la representació,
 • el cap de la secretaria o persona en qui delegui la representació,
 • tres representants del PDI membres de la Junta,
 • tres estudiants,
 • un membre del PAS nomenat per l’administrador de centre, amb veu i sense vot.

 • M. Isabel Méndez Lloret (vicedegana)
 • Ignacio Guiu Andreu (cap d'estudis de Filosofia)
 • Norbert Bilbeny Garcia (coordinador del màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política) 
 • Laura Llevadot Pascual (coordinadora del màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica) 
 • Joost Johannes Joosten (coordinador del màster de Lògica Pura i Aplicada)
 • Encarnación Díaz León (coordinadora del màster de Filosofia Analítica) 
 • Wendy Elvira García (coordinadora del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge) 
 • Maria Margarita Mauri Álvarez (PDI membre de la Junta)
 • Carmen Gloria Revilla Guzmán (PDI membre de la Junta)
 • Sergi Oms Sardans (PDI membre de la Junta)
 • Maria Feliu Gil (estudiant membre de la Junta)
 • Arnau Guàrdia Durán (estudiant membre de la Junta)
 • Manuel Joseph Olivé (estudiant membre de la Junta)
 • Àngels Ibáñez Andújar (administradora del Centre) 
 • Marta Córdoba Jurado  (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència) 
 • María Luisa Gil Giménez (PAS) 

Comparteix-ho: