Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • Garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat.
 • Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat.
 • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

 

 • Elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat de la Facultat.
 • Elaborar, aprovar i revisar el Sistema de garantia interna de qualitat de la Facultat, elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència.
 • Garantir la qualitat i donar suport a tots els processos implicats en el marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb la legislació vigent.
 • Informar sobre les memòries de verificació, els informes de seguiment, les propostes de modificació i els autoinformes d’acreditació de tots els ensenyaments de la Facultat.
 • Elaborar i revisar els procediments específics de qualitat de la Facultat per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva.
 • Facilitar i garantir la recollida de les proves necessàries per als diferents processos d’avaluació, certificació i acreditació de la Facultat.
 • Facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions de la Facultat i per al retiment de comptes.
 • Facilitar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

 • El degà/degana o vicedegà/vicedegana en qui delegui la representació.
 • Els caps d’estudis i coordinadors dels ensenyaments.
 • L’administrador de centre o persona en qui delegui la representació.
 • El cap de la secretaria o persona en qui delegui la representació.
 • Tres representants del PDI membres de la Junta.
 • Tres estudiants.
 • Un membre del PAS nomenat per l’administrador de centre, amb veu i sense vot.

 • Marta Campdelacreu Arques (vicedegana)
 • Manuel Pérez Otero (cap d'estudis de Filosofia)
 • Misericòrdia Anglès Cervelló (coordinadora del màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política) 
 • Antonio Castilla Cerezo (coordinador del màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica) 
 • Joost Johannes Joosten (coordinador del màster de Lògica Pura i Aplicada)
 • María Teresa Matos Ferreira Marqués (coordinadora del màster de Filosofia Analítica) 
 • Wendy Elvira García (coordinadora del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge) 
 • Maria Margarita Mauri Álvarez (PDI membre de la Junta)
 • Carmen Gloria Revilla Guzmán (PDI membre de la Junta)
 • Sergi Oms Sardans (PDI membre de la Junta)
 • Ricard Royo Hurtado (estudiant membre de la Junta)
 • Arnau Guàrdia Durán (estudiant membre de la Junta)
 • Verónica Durfrayer Beetz de Souza (estudiant membre de la Junta)
 • Félix Gómez Fernández (administrador del Centre) 
 • Marta Córdoba Jurado  (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència) 
 • María Luisa Gil Giménez (PAS) 

Comparteix-ho: