Comissió Permanent

 • Assessorar el degà en els afers generals del centre que, segons el mateix degà o per acord de la Junta de Facultat, es determinin.
 • Vetllar perquè a la Facultat es compleixi la normativa de seguretat, salut i medi ambient, de manera coordinada amb els departaments, i així es garanteixin unes condicions segures i adequades per exercir l’activitat administrativa, docent i de recerca.
 • Elaborar el pressupost de la Facultat, que la Junta de Facultat haurà d’aprovar en els dos mesos següents a l’aprovació del pressupost de les facultats per la Junta de Govern.
 • Establir les prioritats i les línies d’actuació en cas d’aportacions extraordinàries al pressupost de la Facultat.
 • Qualsevol altre assumpte no inclòs en les funcions de les altres comissions i que, pel seu caràcter, ho requereixi.

 • El degà/degana, o el vicedegà/vicedegana en qui delegui la representació, que la presideix.
 • Els vicedegans, el secretari, els caps d’estudis, l’administrador de centre i el cap de secretaria.
 • Els directors i secretaris dels departaments adscrits a la Facultat.
 • Dos estudiants membres de la Junta de Facultat.
 • Un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió de l’àrea, amb veu i sense vot.

 

 • M. Isabel Méndez Lloret (degana) 
 • Begoña Román Maestre (vicedegana)
 • Marta Campdelacreu Arqués (vicedegana)
 • Àngela Lorena Fuster Peiró (vicedegana)
 • Jose Antonio Díez Calzada (secretari de la Facultat)  
 • Manuel Pérez Otero (cap d'estudis de Filosofia) 
 • José Martínez Fernández (director del Departament de Filosofia) 
 • Montserrat Crespín Perales (secretaria del Departament de Filosofia) 
 • Arnau Martí Bartolomé (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Pendent (estudiant membre de la Junta de Facultat)
 • Felix Gómez Fernández (administrador del Centre) 
 • Marta Córdoba Jurado (Cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)  
 • Pendent (membre del PAS vinculada a la gestió de l'àrea) 

Comparteix-ho: