Comissió Permanent

 • assessorar el degà en els afers generals del centre que, segons el mateix degà o per acord de la Junta de Facultat, es determinin,
 • vetllar perquè a la Facultat es compleixi la normativa de seguretat, salut i medi ambient, de manera coordinada amb els departaments, i així es garanteixin unes condicions segures i adequades per exercir l’activitat administrativa, docent i de recerca,
 • elaborar el pressupost de la Facultat, que la Junta de Facultat haurà d’aprovar en els dos mesos següents a l’aprovació del pressupost de les facultats per la Junta de Govern,
 • establir les prioritats i les línies d’actuació en cas d’aportacions extraordinàries al pressupost de la Facultat,
 • qualsevol altre assumpte no inclòs en les funcions de les altres comissions i que, pel seu caràcter, ho requereixi.

 • el degà, o el vicedegà en qui delegui la representació, que la presideix,
 • els vicedegans, el secretari, els caps d’estudis, l’administrador de centre i el cap de secretaria,
 •  els directors i secretaris dels departaments adscrits a la Facultat,
 • dos estudiants membres de la Junta de Facultat,
 • un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió de l’àrea, amb veu i sense vot.

 

 • Josep Monserrat Molas (degà)  
 • M. Isabel Méndez Lloret (vicedegana) 
 • Begoña Román Maestre (vicedegana) 
 • Jose Antonio Díez Calzada (secretari de la Facultat)  
 • Ignasi Guiu Andreu (cap d'estudis de Filosofia) 
 • José Martínez Fernández (director del Departament de Filosofia) 
 • Montserrat Crespín Perales (secretaria del Departament de Filosofia) 
 • Cristina Pairet Pérez (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Jorge Sabata Barahona (estudiant membre de la Junta de Facultat)
 • Àngels Ibáñez Andújar (administradora del Centre) 
 • Marta Córdoba Jurado (Cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)  
 • Maria Luisa Gil Giménez (membre del PAS vinculada a la gestió de l'àrea) 

Comparteix-ho: