Convocatòria de 40 places de pràctiques curriculars del grau de Filosofia per al curs 2022-2023

En el marc dels plans d'estudis dels ensenyaments de grau, la Facultat de Filosofia ofereix als alumnes la possibilitat de realitzar pràctiques externes en empreses i institucions amb les quals s'ha establert conveni de cooperació educativa. Aquestes pràctiques són de caràcter curricular i, per tant, s'ha de matricular l'assignatura de Pràctiques externes (6 crèdits). L'assignatura es desenvoluparà al llarg dels dos semestres del quart curs.

El reconeixement acadèmic serà de 6 crèdits optatius i correspon a un total de 150 hores reals a l'empresa o institució. Les pràctiques seran objecte de seguiment i avaluació per part d'un professor/a tutor/a de les pràctiques.

 

Requisits per accedir a les pràctiques curriculars

 • Ser alumne de l'ensenyament del grau de Filosofia
 • Haver superat un mínim de 120 crèdits del Grau en el moment de realitzar la preinscripció.
 • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques, excepte en casos degudament justificats i autoritzats. En cas d'autorització, ni l'horari ni el lloc on es realitzin les pràctiques poden coincidir amb els del vostre contracte laboral.
 • Realitzar una entrevista amb la coordinadora de pràctiques externes de la Facultat, la Dra. Misericòrdia Anglès Cervelló (angles@ub.edu).
 • Per sol·licitar pràctiques externes en Comitès d'Ètica Assistencials serà necessari haver superat l'assignatura optativa de Bioètica (363809).

 

Calendari pràctiques curriculars curs 2022-2023

 • Entrevista amb la coordinació: contactar amb la coordinadora (angles@ub.edu)
 • Inscripció de l'estudiant: contactar amb la Secretaria (practiques.filosofia@ub.edu)
 • Assignació de les places: entre l'1 de setembre de 2022 i 30 de juny de 2023
 • Matrícula de les pràctiques: El procediment consisteix a matricular una assignatura optativa del segon semestre i una vegada finalitzades les pràctiques des de la Secretaria de Filosofia es canvia per les pràctiques curriculars.
 • Si quedessin places sense assignar i per tal de cobrir-les, s’admetran sol·licituds durant la resta del curs.
 • Hi haurà un grup al primer semestre, adreçat a tots aquells alumnes que puguin fer pràctiques al primer semestre, i puguin finalitzar els estudis al febrer.

 

Procediment

Heu de demanar una entrevista amb la coordinadora de pràctiques, Misericòrdia Anglès (angles@ub.edu).

A continuació, cal emplenar la sol·licitud, on podeu demanar fins a tres empreses, prioritzant-les segons el vostre interès entre les entitats amb les quals la Facultat té conveni.

Presentar la sol·licitud dins del termini d'inscripció amb cita prèvia a la Secretaria d'Estudiants i Docència o bé a través del correu electrònic practiques.filosofia@ub.edu.

Un cop tancat el termini d'inscripció, es procedirà a l'assignació de les places.

A continuació, des de la Secretaria es prepararà el Projecte Formatiu de Pràctiques on constaran totes les dades corresponents a les condicions en què es faran les pràctiques. No es poden començar les pràctiques si no està signada aquesta documentació per l'estudiant, el centre i l'entitat.

Vídeo com signar documents

A banda de les entitats incloses a la convocatòria, els alumnes podeu contactar amb altres organitzacions, prèvia acceptació de la coordinació de pràctiques. Una vegada tingueu la proposta, des de la Secretaria d'Estudiants i Docència contactarem amb l'empresa o entitat col·laboradora per tal de gestionar el conveni i el projecte formatiu a través de la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona, GIPE. Assegurança escolar Els estudiants menors de 28 anys disposen de l'assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l' assegurança voluntària.

 

Criteris d'assignació de places

Atès que el nombre de places és limitat (40 places), la selecció de l'alumnat es farà segons els següents criteris:

 • L'entrevista amb la coordinadora de pràctiques, Misericòrdia Anglès (angles@ub.edu).
 • El nombre de crèdits superats
 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic
 • La valoració de de l'entrevista que farà l'organització on farà pràctiques l'estudiant.

 

Matrícula

Cal tenir en compte que la realització de les pràctiques externes optatives no dona lloc a sol·licitar canvis en els grups de les assignatures matriculades. Per tant, haureu de sol·licitar aquelles pràctiques que no interfereixin amb el vostre horari lectiu.

Des de Secretaria contactarem amb les alumnes que hagin obtingut plaça de pràctiques per formalitzar la matrícula de l'assignatura de pràctiques externes (la podreu canviar per alguna optativa que tingueu matriculada o bé afegir-la).

 

Assignació de places

Es prega als estudiants amb una plaça assignada que entenguin el compromís que assoliran en el moment que formalitzin la seva acceptació o renúncia, ja que aquesta opció personal tindrà el corresponent impacte en la programació i organització de les pràctiques a les entitats.

Si quedessin places sense assignar i per tal de cobrir-les, s’admetran sol·licituds durant la resta del curs.

 

Avaluació

Les pràctiques externes s’avaluen a partir de:

1. Informe del tutor que ha signat el projecte formatiu de l’entitat on es fan les pràctiques.

2. Breu memòria d'autoavaluació redactada per l'alumne i adreçada a la coordinadora de pràctiques.

3. Informe del tutor de pràctiques de la Facultat. Normativa UB Reglament de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

 

Normativa UB

Reglament de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: