Pràctiques curriculars

El pla d'estudis del grau de Filosofia ofereix l'assignatura optativa de 6 crèdits "Pràctiques Externes". Aquestes pràctiques són de caràcter curricular i consisteixen en una estada tutoritzada de 150 hores en una empresa o institució amb la qual la Facultat ha establert un conveni de cooperació educativa.

Els alumnes poden contactar amb altres organitzacions per tal d'establir un conveni de col·laboració, prèvia acceptació de la coordinació de pràctiques.

Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la qual es desenvoluparan les pràctiques, i d'un projecte formatiu amb el contingut concret de les mateixes (horaris, tasques, competències....).

El conveni de pràctiques preveu la possibilitat d'aportació, per part de l'empresa o organització d'una quantitat per a l'estudiant en concepte de borsa o ajut a l'estudi, el qual quedarà concretat al projecte formatiu.

Les pràctiques curriculars es duen a terme durant el curs acadèmic (setembre - agost) i l'estudiant ha de realitzar les hores de pràctiques previstes en aquest període de temps. Per tant, és necessari compatibilitzar l'horari de les pràctiques amb el de la resta d'assignatures matriculades.

S'assignarà a cada estudiant un tutor acadèmic i un tutor extern. En finalitzar l'estada de pràctiques l'estudiant haurà de presentar una memòria que, juntament amb l'informe del tutor extern i l'informe del tutor acadèmic, determinarà la qualificació de les pràctiques que s'incorporarà al seu expedient acadèmic.

El coordinador del programa de pràctiques externes del grau de Filosofia és el Dr. José María Sánchez de León (j.sanchezdeleon@ub.edu). Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (PDF, 233 KB)

Comparteix-ho: