Universitat de Barcelona

Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster és oferir una formació específica, des de les perspectives de l'ètica, la política i la filosofia del dret, per saber orientar i prendre decisions amb relació al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat i la identitat, i també respecte dels dilemes de la bioètica i de la biopolítica.
El màster té un doble enfocament: el bàsic i prioritari, que és la recerca, i, com a suplement opcional, el professional. L'èmfasi en la recerca té un triple motiu: la necessitat de prosseguir coneixent els grans problemes de la convivència i de l'organització social i política en l'actualitat des de l'àmbit universitari; l'aplicabilitat d'aquesta recerca a la vida de les institucions i les associacions d'aquest àmbit en els actuals països occidentals, i el benefici que suposa formar i capacitar els participants perquè exerceixin en els àmbits professional i, particularment, universitari.
Així mateix, el màster té en compte la voluntat d'una bona part de l'alumnat de fer pràctiques o formar-se per a la docència; per tant, s'ofereix la possibilitat, optativa, de cursar una assignatura de pràctiques en institucions o de cursar una matèria destinada a la formació en la docència.

Competències

Competències bàsiques:
 • Disposar de coneixements que aportin una base per ser original a l'hora de desenvolupar idees en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb una àrea d'estudi concreta.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Saber comunicar sense ambigüitats, a públics especialitzats i no especialitzats, les conclusions a què s'arriba i les raons que les argumenten.
 • Adquirir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma.

Competències generals:
 • Ser capaç de fer crítica i autocrítica i d'integrar-se i cooperar en un grup de treball de discussió racional.
 • Ser capaç d'escriure articles científics aptes per a revistes especialitzades.
 • Ser capaç d'identificar, pensar críticament i avaluar el punt de vista dels interlocutors implicats en el debat sobre els drets humans.
 • Ser capaç d'entendre el fonament ontològic i epistemològic de la tolerància i el pluralisme, i les raons ètiques i axiològiques per defensar-ne els valors.
 • Saber identificar les àrees en les quals es té dèficit formatiu.

Competències específiques:
 • Identificar i classificar els conceptes fonamentals de l'ètica, la filosofia del dret, la ciència política, la teoria social i la bioètica.
 • Argumentar d'acord amb els conceptes relacionats amb els problemes de la fonamentació de la raó pràctica.
 • Reconèixer i analitzar les teories polítiques i socials principals per aplicar-les de manera òptima en els problemes pràctics que es plantegen tant en l'àmbit de la ciutadania com en el dels drets humans.
 • Reconèixer i analitzar els principals debats ètics i polítics sobre la justícia, la llibertat i la igualtat per elaborar estudis i assessoraments fonamentats.
 • Identificar i classificar els conceptes bàsics de l'ètica pública per orientar i fer aplicables els criteris entorn als drets humans i a les qüestions fonamentals de la bioètica.
 • Identificar i classificar les teories i els debats sobre els drets humans i les diferents generacions de drets per oferir criteris sòlids en la gestió de conflictes.
 • Identificar i classificar els conceptes sobre les diferents figures de la democràcia per analitzar adequadament els problemes polítics i d'ètica pública.
 • Identificar els conceptes relacionats amb les diferents dimensions de l'existència humana i del treball en la seva inserció cultural per examinar amb rigor els problemes del subjecte ètic i polític contemporani.
 • Reconèixer i analitzar els conceptes bàsics de la crítica social per emetre un judici madur de les problemàtiques en ciutadania i drets humans.
Comparteix-ho: