Universitat de Barcelona

Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els estudiants han d'haver adquirit els coneixements acadèmics d'un dels graus o llicenciatures que s'enumeren a l'apartat Requisits específics, ja que són els que ofereixen els continguts bàsics necessaris per poder cursar el màster. Així mateix, hi tenen cabuda els llicenciats i graduats d'altres especialitats provinents d'universitats espanyoles, iberoamericanes, de la Unió Europea o dels països de l'Europa de l'Est que estiguin interessats a cursar estudis avançats o a fer recerca.
Algunes especialitats del màster són especialment profitoses per als alumnes que hagin treballat com a professionals en serveis socials, institucions i associacions vinculades a la política, o en feines relacionades amb el tracte de la diversitat cultural i l'assessorament bioètic.
Els alumnes que cursin l'especialitat en anglès han d'acreditar el nivell C1 d'anglès del Marc Comú Europeu de Referència. En cas d'estudiar qualsevol altra especialitat diferent de l'anglesa, i no ser el castellà ni el català la primera llengua o idioma d'estudi, és necessari certificar el nivell C1 de castellà o català del Marc Comú Europeu de Referència.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Requisits d'admissió i titulacions oficials d'accés:
 • Filosofia
 • Humanitats
 • Dret
 • Ciències Polítiques i de l'Administració
 • Medicina
 • Sociologia
 • Antropologia Social i Cultural
 • Infermeria
 • Història
 • Educació Social
 • Treball Social
 • Altres graus, llicenciatures i diplomatures afins

Els alumnes que cursin l'especialitat en anglès han d'acreditar el nivell B2 d'anglès del Marc comú europeu de referència.

Complements formatius:
En funció de la titulació d'accés i l'especialitat que tria, durant el màster l'estudiant ha de cursar un total de sis assignatures com a complements formatius, que suposen un total de 30 crèdits. Només es pot obtenir la titulació del màster un cop s'han superat aquests complements formatius, que s'assignen quan es resol la preinscripció.
La necessitat de cursar aquests crèdits s'assigna quan el candidat no disposa d'alguna de les titulacions següents: Filosofia, Humanitats, Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Medicina, Sociologia, Antropologia Social i Cultural, Infermeria, Història, Educació Social i Treball Social.
Les assignatures que configuren els complements formatius són:
 • La Relació Ésser Humà ' Natura (5 crèdits)
 • El Fonament de la Consciència (5 crèdits)
 • Història de la Filosofia Contemporània I (5 crèdits)
 • Història de la Filosofia Contemporània II (5 crèdits)
 • Filosofia Política I (5 crèdits)
 • Ètica (5 crèdits)

No cal cursar els complements formatius abans que la resta d'assignatures del màster, sinó que es poden cursar simultàniament.
Comparteix-ho: