Universitat de Barcelona

Màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és brindar una formació avançada en història del pensament, inclosos els seus diversos aspectes (filosòfics, lingüístics, socials), des de la inauguració del pensament racional en l'antiga Grècia fins avui dia, formació que capaciti per a l'accés documentat i crític als textos d'autors clau que han contribuït decisivament a configurar les nostres formes de pensar i de viure en societat. El treball amb els textos serà sempre, en la mesura que sigui possible, sobre la llengua original.
Del plantejament indicat es desprèn el caràcter multidisciplinari de l'ensenyament proposat, si bé l'eix vertebrador serà l'estudi, amb perspectiva històrica i alhora sistemàtica, dels grans temes que han estat i són objecte de la filosofia, particularment.
La formació estarà orientada a la recerca, si bé a partir d'aquesta es poden assolir indirectament competències aplicables a l'àmbit professional, particularment al camp de l'ensenyament.

Competències

A més de les competències bàsiques i generals que han de promoure els estudis universitaris en general i els de filosofia en particular, el màster es proposa dotar els estudiants de les competències específiques següents (CE):
 • CE1. Capacitat de comprensió de textos filosòfics en la llengua original, almenys quan es tracti de grans llengües de cultura.
 • CE2. Capacitat per discernir entre les concepcions subjacents a formulacions d'idees filosòfiques aparentment idèntiques o molt semblants.
 • CE3. Capacitat per mostrar les coincidències o afinitats conceptuals entre formulacions d'idees filosòfiques diferents.
 • CE4. Capacitat per comprendre els vincles de dependència existents entre diferents concepcions teòriques o pràctiques.
 • CE5. Capacitat per ordenar els conceptes filosòfics en entramats coherents (mapes conceptuals).
 • CE6. Capacitat per reconèixer les influències d'uns corrents culturals en uns altres.
 • CE7. Capacitat per interpretar els textos filosòfics d'altres èpoques sense incórrer en anacronismes.
 • CE8. Capacitat per jerarquitzar adequadament els distints components d'una determinada doctrina filosòfica, distingint els fonamentals dels secundaris.
 • CE9. Capacitat per distingir, entre les idees d'un autor de textos filosòfics o afins, quines són pròpiament originals i quines rebudes d'altres.
 • CE10. Capacitat per trobar la bibliografia adequada i actualitzada per al tema tractat en cada cas, especialment pel que fa a fonts i edicions crítiques.


A causa de l'estructuració del màster en especialitats, algunes competències específiques s'assignen preferentment a determinades especialitats (i, per tant, a les assignatures obligatòries dins cada especialitat) d'acord amb l'esquema
 • Especialitat A: CE1, CE7
 • Especialitat B: CE2, CE4
 • Especialitat C: CE3, CE6


 • Totes les altres competències poden assignar-se a diverses especialitats.
Comparteix-ho: