Reserva d'espais

La Facultat de Filosofia dispose d'espais en les seves instal·lacions per a dur a terme actes i activitats. Es disposa d'una normativa d'ús que regula el seu funcionament.

S'ha de consultar prèviament la disponibilitat en les dates sol·licitades, indicant les característiques de l'espai que es necessita (tipus, capacitat, necessitats específiques, etc). Si es desitja, es pot sol·licitar la visita de les instal·lacions abans de fer la reserva.

 

  • Persona de contacte: José Vicente Olivera González
  • 934 037 705 (37705)
  • 934 029 075 (fax)
  • reservasfgh@ub.edu

 

L'Administració de Centre s'encarregarà de donar resposta escrita a totes les demandes, confirmar l'efectivitat de la reserva i informar sobre les despeses que s'han d'abonar. El lloguer d'espais en ferm està condicionat a la disponibilitat que hi hagi, d'acord amb el calendari i l'horari. En qualsevol cas, sempre es donarà prioritat als actes de caràcter institucional i acadèmic organitzats per la mateixa Universitat i les seves unitats, davant les demandes d'institucions i entitats alienes a la comunitat universitària.

 

Sol·licitud d'espais

 

L'usuari no realitzarà cap obra ni instal·lació en els espais objecte de la cessió d'ús temporal, ni efectuarà cap canvi en les estructures de les instal·lacions, excepte que hi hagi autorització expressa i per escrit.

Es respectarà en tot moment la ornamentació de la UB, sense afegir o suprimir res sense prèvia autorització expressa i escrita.

La senyalització de l'acte concret que es porti a terme serà per anticipat del sol·licitant.

L'usuari es compromet a mantenir en bon estat els espais objecte de cessió.

L'usuari no cedirà l'ús a terceres persones sense autorització expressa i escrita.

A la finalització del permís, sigui per expiració del termini o per revocació, es tindran que deixar lliures, buits i expedits els espais objecte del present permís de ocupació temporal i tornar-se els espais en el mateix estat amb el que van ser lliurats.

Els desperfectes o averies que s'hagin causat a les instal·lacions objecte del present permís tindran que ser reparats a càrrec de l'usuari.

L'usuari es compromet a actuar conforme la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene i especialment, la que es refereix a la capacitat màxima de les sales, sortides d'emergència i mesures contra incendis, assumint la plena responsabilitat dels incompliments que d'aquestes normatives es puguin fer.

L'usuari seguirà en tot moment les instruccions que al respecte pugui donar el personal de la UB en matèria de seguretat.

En cap cas es poden introduir en els espais materials perillosos, explosius, inflamables o insalubres, i tampoc objectes que bloquegin o dificultin les sortides i els accessos a les sales.

L'usuari es compromet a vetllar pel compliment de les normes de seguretat per part dels assistents a l'acte.

El control d'accés dels assistents anirà a càrrec de l'usuari.

En cas que en l'acte estigui prevista la presència d'autoritats, es comunicarà immediatament a la UB per a prendre les mesures de seguretat oportunes, sense perjudici de les quals hagi d'adoptar el mateix usuari.

Tret que el rector l'autoritzi de manera expressa, el present permís d'ocupació temporal no comporta autorització per a utilitzar el logotip de la UB en el material promocional de l'acte.

La UB queda lliure de tota responsabilitat per la pèrdua de material, furs o robatoris que es puguin produir en els espais objectes del permís.

La UB queda al marge i totalment exonerada de tota responsabilitat en quant al contingut o manifestacions que es puguin fer durant la celebració de l'acte, podent en cas de considerar-lo necessari, exigir a l'usuari que es manifesti públicament la desvinculació de la UB al respecte.

L'usuari disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi en quantia suficient els possibles danys materials o personals que pugui ocasionar a la UB, a membres de la comunitat universitària o a tercers.

En el supòsit de que l'usuari utilitzi els equips de traducció simultània, es podrà demanar a l'usuari que depositi una garantia que respondrà a les pèrdues o desperfectes que puguin esdevenir durant el desenvolupament de l'acte. Aquesta garantia serà dipositada a l'Oficina d'Afers Generals de l'Administració i serà retornada una vegada finalitzat el termini de duració del permís sempre que no hagi hagut de ser executada.

Per la cessió temporal d'ús de les varies instal·lacions de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, s'apliquen les tarifes següents:

Espai

Tarifes

 

½ dia - €

1 dia - €

Aula Magna

1.372

2.505

Sala Jane Addams

776

1.430

Sala de Juntes 195 342

Aula tipus B - (80 a 100 persones)

385

684

Aula tipus C - (50 a 80 persones)

342

581

Aula tipus D - (24 a 50 persones)

195

342

Aules de Informàtica (24 equips)

154,86 euros/hora

Vestíbul (por m² ocupat)

25,00

49,00

 

Tarifes de personal

  • Matí o tarda de dies laborables:

a. ½ Jornada d'un laboral grup IV - 121€

b. ½  Jornada d'un laboral grup III/II - 144€

  • Serveis nocturns i dissabtes o festius:

a. ½  Jornada d'un laboral grup IV - 137€

b. ½  Jornada d'un laboral grup III/II - 158€

 

* Aquestes tarifes no inclouen IVA, despeses dels serveis de neteja i de manteniment.

Comparteix-ho: