Comissió de Gestió de la Qualitat

L’Agència de Polítiques i de Qualitat és una estructura interna de la Universitat de Barcelona que té com a objectiu principal donar suport als òrgans de govern, centres, instituts, departaments, unitats administratives i altres ens de la Universitat en tots els processos de planificació, avaluació i millora de l’activitat de la Universitat. Un dels seus òrgans de govern és el Consell de Direcció, en què la Facultat de Física està representada per Pere Serra Coromina.

La implantació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) assegura una revisió periòdica de tots els processos i una retroalimentació contínua del sistema. És missió de la Comissió de Gestió de la Qualitat fer el seguiment i l’anàlisi dels indicadors continguts als «Procediments específics per a l’assegurament de la qualitat» al centre (vegeu més avall) i presentar als diferents òrgans de govern de la facultat les accions correctives i de millora que es considerin necessàries.

 

Les tasques a desenvolupar per la comissió són:

1. Dur a terme un diagnòstic

Durant el desenvolupament d'aquesta primera etapa, el centre haurà de conèixer el grau de definició i control que exerceix sobre cadascun deis processos que seran objecte d'atenció. Per això, I'Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB facilita un qüestionari que ha de ser omplert per la comissió.

Un cop s'han analitzat les respostes, conjuntament amb I'Agència, s'identificaran i prioritzaran les necessitats detectades tenint en compte les característiques del centre i I'abast i la importància de les necessitats.

El qüestionari es troba a la carpeta "Sistema d'assegurament intern de la Qualitat als centres (SAIQU)" del BSCW. A I'annex 11 hi trobareu una explicació sobre com esta organitzada aquesta carpeta de I'espai al BSCW.

2. Elaborar la Política i objectius de qualitat

Fer una declaració pública i per escrit que reculli la política del centre (és a dir, intencions globals i orientació d'una organització relatives al compromís amb la qualitat del servei cap a I'usuari i cap a les parts interessades), abast i objectius de qualitat.

3. Desplegar els processos

Desplegament de processos més relacionats amb el seguiment dels graus/màsters

 

Informació relacionada

Vegeu la pàgina del sistema de gestió de la qualitat de la Facultat de Física

 

Membres de la Comissió

Segons va aprovar la Junta de Facultat de Física el 20 de juliol de 2009, la composició de la Comissió de Gestió de la Qualitat de la Facultat de Física és la següent: Junta de Facultat de Física el 20 de juliol de 2009

 

 • Eugeni Graugés Pous, degà i president
 • Joan Bertomeu Balagueró, vicedegà i coordinador dels estudis de màster
 • Cesar Ferrater Martorell, cap d’estudis de Física
 • José Bosch Estrada, cap d’estudis d’Enginyeria Electrònica i Telecomunicació
 • Lluis Mañosa Carrera, vicedegà recerca i doctorat i representant del professorat
 • Pere Serra Coromina vicedegà de qualitat i estudiants i membre de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB
 • Antoni Garcia Santiago, secretari i representat del professorat
 • Brugués Palmero Soriano, administradora de centre
 • Esteban Aranda Fernández, cap de la SED i representant del PAS
 • Pol Guardia (estudiant)
 • Laia Montellà (estudiant)

 

Actes de la Comissió de Gestió de la Qualitat

 

any 2022

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 4 de maig de 2022

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 25 de juliol de 2022 PROVISIONAL

 

any 2021

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 22 de novembre de 2021

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 22 de desembre de 2021 - ANNEX

 

 

any 2020

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 9 de gener de 2020

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 23 de gener de 2020

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 4 de desembre de 2020 

 

any 2019

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 23 de juliol de 2019

 

any 2018

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 19 de juliol de 2018

 

any 2016

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 24 de febrer de 2016

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 10 d'octubre de 2016

 

any 2015

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 27 de gener de 2015

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 29 de maig de 2015

 

any 2013

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 13 de maig de 2013

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 28 de maig de 2013

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 16 de desembre de 2013

 

any 2012

Acta de la Comissió de Gestió de la Qualitat, 24 d'octubre de 2012

 

Comparteix-ho: