Comissió de Professorat

La Comissió de Professorat està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix, un professor de cada departament adscrit a la Facultat i un estudiant, a més pot assistir a les reunions l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui.

Les funcions de la Comissió de Professorat es basen en proposar els membres de les comissions d'accés i de contractació de personal acadèmic, d'acord amb el que estableix l'Estatut, vetllar pel correcte desenvolupament dels concursos per a la provisió de places del personal acadèmic contractat, informar sobre les peticions de canvi de situació administrativa del professorat adscrit al centre, informar sobre l'elaboració de la relació de llocs de treball i els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents, i totes les altres funcions que li siguin delegades.

 

Membres de la Comissió

  • Eugeni Graugés (Degà), President
  • Xavier Batlle (FMC)
  • Manuel Varela (FA)
  • Albert Cornet (ENG)
  • José Mª Paredes(FQA)
  • Brugués Palmero (Administració de Centre)
  • Manu Carrera Moreno (estudiant)
Comparteix-ho: