Pràctiques Curriculars

Són les corresponents a assignatures incloses en els plans d’estudis dels ensenyaments participats per la Facultat.

Es tracta d’assignatures de caràcter optatiu que permeten, per tant, l’obtenció de crèdits.

 • Pràctiques en empresa: Grau de Física | 240 hores | 6 crèdits
 • Pràctiques en empresa: Grau d’EET | 240 hores | 6 crèdits

 

 • Pràctiques en empreses: Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | 250 hores | 5 crèdits
 • Pràctiques externes optatives : Màster de Meteorologia i Climatologia | 250 hores | 5 crèdits
 • Pràctiques / Projecte de Recerca: Màster in Quantum Science and Technology | 240 | 6 crèdits

 1. Matricular l’assignatura optativa en el semestre en què es fan o en l’immediatament posterior a la seva realització.
 2. No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es fan les pràctiques, excepte en casos excepcionals i degudament justificats
 3. En el cas dels graus: haver superat el 50% dels crèdits (120 crèdits).
 4. Requereix la subscripció prèvia d’un conveni marc i un projecte formatiu.
 5. Per fer pràctiques és imprescindible tenir contractada una assegurança que garanteixi cobertura mèdica, d’accidents, responsabilitat civil i repatriació:
  1. Els alumnes d’ensenyaments oficials fins els 28 anys contracten una “assegurança obligatòria”, inclosa en la matrícula de cada curs acadèmic, que ja disposa d’aquestes cobertures.
  2. Els alumnes més grans de 28 anys poden contractar una «assegurança voluntària» en el moment de fer la matrícula o bé contractar-la posteriorment en aquest enllaç: www.ferrerojeda.com/es-ES/ACCIDENTES-UB.aspx

Les hores totals venen indicades al pla docent de l’assignatura.

El màxim d’hores de pràctiques per dia és de 5 en període lectiu i de 8, en període no lectiu.

La realització de les pràctiques segueix el període acadèmic que, normalment, va de mitjans de setembre a mitjans de setembre de l’any següent. El projecte formatiu finalitza amb el curs.

 1. Els estudiants d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació han de percebre un mínim de 8€/h. Tot i que no hi ha un mínim establert per la resta d’alumnes dels diferents ensenyaments de la facultat, és aconsellable, però, que es remunerin amb un mínim d'entre 6 i 8€/h. Si no es percep remuneració ha d’estar justificat i aprovat pels coordinadors de pràctiques.
 2. La contraprestació econòmica a la Facultat es tramita via factura a l'empresa. El seu import és una quantitat equivalent al 10% + IVA del total de la remuneració a l’alumnat i no serà ni inferior a 100€ ni superior a 500€.
 3. No s’estableix cap nou conveni amb empreses que tinguin factures pendents d’abonar.
 4. L’empresa abona directament a l’alumnat la remuneració acordada en el projecte formatiu.
 5. Les empreses tenen l’obligació d’incloure en el règim de la seguretat social tot l’alumnat remunerat amb qui tenen formalitzat un conveni. (Veure apartat sobre normativa)
 6. Les pràctiques curriculars tenen una bonificació de la S.S. del 100%

En finalitzar l’estada, l’estudiant haurà de presentar una memòria (durant el període d’exàmens) que, juntament amb l’informe final del tutor extern, determinarà la qualificació de les pràctiques, la qual s’incorporarà al seu expedient acadèmic.

 

Descarregueu aquí l'Informe Final del Tutor

Descarregueu aquí el model de la memòria

Comparteix-ho: