Pràctiques Extracurriculars

Són activitats no incloses en el pla d’estudis. Tenen un caràcter voluntari i es realitzen durant el període de formació de l’estudiant. Aquesta activitat es consignarà en el Suplement Europeu al Títol, no té cap altre reconeixement acadèmic. Les pràctiques extracurriculars estan adreçades a afavorir la professionalització i inserció laboral dels estudiants de la Facultat.

 1. No tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es fan les pràctiques, excepte en casos excepcionals i degudament justificats.
 2. En el cas dels graus: haver superat el 50% dels crèdits (120 crèdits).
 3. Requereix la subscripció prèvia d’un conveni marc i un projecte formatiu.
 4. Per fer pràctiques és imprescindible tenir contractada una assegurança que garanteixi cobertura mèdica, d’accidents, responsabilitat civil i repatriació:
  1. Els alumnes d’ensenyaments oficials fins els 28 anys contracten una “assegurança obligatòria”, inclosa en la matrícula de cada curs acadèmic, que ja disposa d’aquestes cobertures.
  2. Els alumnes més grans de 28 anys poden contractar una «assegurança voluntària» en el moment de fer la matrícula o bé contractar-la posteriorment en aquest enllaç: www.ferrerojeda.com/es-ES/ACCIDENTES-UB.aspx

El màxim d’hores per curs acadèmic és de 750 hores.

En cas de tenir l’aprovació del Consell d’Estudis del grau o de la Coordinació del màster, podran allargar-se fins a un total de 900.

El màxim d’hores de pràctiques per dia és de 5 en període lectiu i de 8, en període no lectiu.

La realització de les pràctiques segueix el període acadèmic que normalment va de mitjans de setembre a mitjans de setembre de l’any següent. El projecte formatiu finalitza amb el curs.

 1. Els estudiants d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació han de percebre un mínim de 8€/h. Tot i que no hi ha un mínim establert per la resta d’alumnes dels diferents ensenyaments de la facultat, és aconsellable, però, que es remunerin amb un mínim d'entre 6 i 8€/h. Si no es percep remuneració ha d’estar justificat i aprovat pels coordinadors de pràctiques.
 2. La contraprestació econòmica a la Facultat es tramita via factura. El seu import és la quantitat equivalent al 10% + IVA del total de la remuneració a l’alumnat i no serà ni inferior a 100€ ni superior a 500€.
 3. No s’estableix cap nou conveni amb empreses que tinguin factures pendents d’abonar.
 4. L’empresa abona directament a l’alumnat la remuneració acordada en el projecte formatiu.
 5. Les empreses tenen l’obligació d’incloure en el règim de la seguretat social tot l’alumnat remunerat amb qui tenen formalitzat un conveni (veure apartat de normativa).

Comparteix-ho: