Admissió i accés als programes de doctorat

D’acord amb el que s’estableix en el RD99/2001, de 28 de gener, mitjançant el qual es regulen els ensenyaments de doctorat, la Normativa de Doctorat aprovada a la Universitat de Barcelona inclou una secció que regula els requisits d’accés als estudis de doctorat.

Tràmit d'accés al doctorat

Per informació sobre admissió i accés als programes de Doctorat pel curs 2023-24, cliqueu a sobre del programa:

Curs 2023/24 – Admissió i Accés al programa

Aquesta preinscripció va dirigida a les persones candidates que vulguin iniciar el doctorat en el curs 2023/24.  

Les persones candidates que en el curs 2022/23 estiguin cursant un Màster Oficial podran fer aquesta sol·licitud amb el compromís que al setembre del 2023 puguin acreditar que han finalitzat aquests estudis. En el cas que el Màster Oficial sigui de 90 o 120 crèdits ECTS serà suficient haver obtingut, com a mínim, 60 crèdits ECTS d'aquest Màster.

 • La sol·licitud es farà a través de l’aplicació en línia i caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent
 • Preinscripció del CURS 2023/24: del 5 de setembre de 2023 al 29 de febrer de 2024   

      

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa, que valorarà si el/la candidat/candidata reuneix els requisits per a poder ser admès/admesa al programa.

 • S’hi pot accedir des d’un màster universitari afí, d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/ de la candidata i de l’adequació a les línies de recerca del programa.
 • Cal acreditar un nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres científicament més utilitzades.

 

 • S’hi pot accedir des d’un màster universitari afí, d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/ de la candidata i de l’adequació a les línies de recerca del programa.
 • Cal acreditar un nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres científicament més utilitzades.
 • Els/les alumnes estrangers/estrangeres han d’acreditar un nivell de comprensió de català o espanyol equivalent a B1 (nivell intermedi)

Documentació:

 • Títol de grau/llicenciatura
 • Títol de màster
 • Expedient acadèmic de grau/llicenciatura
 • Expedient acadèmic de màster
 • Curriculum vitae: ha d'incloure també experiència investigadora, experiència laboral, publicacions prèvies, beques o ajuts, assistència a congressos, estades a l'estranger o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat.
 • Proposta de recerca indicant el temps de dedicació (temps complet o parcial)
 • Carta de motivació
 • Cartes de recomanació

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL

 

FOREIGN STUDENTS

 

 

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

Curs 2023/24 – Admissió i Accés al programa

Aquesta preinscripció va dirigida a les persones candidates que vulguin iniciar el doctorat en el curs 2023/24.  

Les persones candidates que en el curs 2022/23 estiguin cursant un Màster Oficial podran fer aquesta sol·licitud amb el compromís que al setembre del 2023 puguin acreditar que han finalitzat aquests estudis. En el cas que el Màster Oficial sigui de 90 o 120 crèdits ECTS serà suficient haver obtingut, com a mínim, 60 crèdits ECTS d'aquest Màster.

 • La sol·licitud es farà a través de l’aplicació en línia i caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent
 • Preinscripció del CURS 2023-2024: del 2 de maig al 21 de juny de 2023

 

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió al programa serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica, qui valorarà que el candidat/a reuneix els requisits i criteris per poder ser admès en el programa.

 • Accedir a través d’un màster cursat a la UB: Arqueologia, Antropologia i Etnografia, Estudis Avançats en Història de l’Art, Estudis de Dones, gènere i ciutadania, Estudis històrics, Estudis llatinoamericans, Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Gestió Cultural, Història Contemporània i Món Actual, Història i Cultura de l’alimentació, Música com a art interdisciplinària.
 • Accedir des d’un màster afí i d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/a i de la seva adequació amb les línies d’investigació.
 • Nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres més utilitzades: anglès o francès.
 • Els/les alumnes estrangers han d’acreditar un nivell de comprensió de català o castellà equivalent al B1 (nivell intermedi)

 

Documentació:

 • Títol de grau/llicenciatura i títol de màster
 • Expedient acadèmic de grau/llicenciatura
 • Expedient acadèmic de màster
 • Carta de motivació
 • Preacceptació d'un professor/professora UB com a director/directora tesi
 • Proposta de recerca:

A l’àmbit de les “Arts” es requereix un document (màxim 10 pàgines) en el que es plantegin les qüestions següents: títol justificat de la recerca, problema/es a investigar, marc teòric previst, breu estat de la qüestió, objectius principals i secundaris a desenvolupar.

A l’àmbit de “Patrimoni i Gestió Cultural” es requereix un document d’unes 5 pàgines, que contingui entre 2000 i 3000 paraules (aprox.) amb l’estructura següent: justificació, objectius generals i específics, hipòtesi, metodologia, marc teòric, pla de treball de campo (si escau) i cronograma de desenvolupament de la tesi doctoral.

 • Carta de recomanació d’un membre acadèmic de la UB
 • Currículum vitae
 • Coneixement d’altres llengües
 • Existència de beques de doctorat prèvies, o la seva sol·licitud per convocatòries del curs 2023/24
 • Altres mèrits acadèmics

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 

ESTUDIANTES CON TITULACIÓN EXTRANJERA

 

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

Curs 2023/24 – Admissió i Accés al programa

Aquesta preinscripció va dirigida a les persones candidates que vulguin iniciar el doctorat en el curs 2023/24.  

Les persones candidates que en el curs 2022/23 estiguin cursant un Màster Oficial podran fer aquesta sol·licitud amb el compromís que al setembre del 2023 puguin acreditar que han finalitzat aquests estudis. En el cas que el Màster Oficial sigui de 90 o 120 crèdits ECTS serà suficient haver obtingut, com a mínim, 60 crèdits ECTS d'aquest Màster.

 • La sol·licitud es farà a través de l’aplicació en línia i caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent
 • Preinscripció del CURS 2023-2024: del 2 de maig al 21 de juny de 2023

 

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió al programa serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica, qui valorarà que el candidat/a acompleix els requisits i criteris per poder ser admès en el programa.

 • Accedir des d’un màster universitari oficial afí i d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/a i de la seva adequació amb les línies d’investigació.

 

Documentació:

 • Títol de grau/llicenciatura i títol de màster.
 • Expedient acadèmic de grau/llicenciatura.
 • Expedient acadèmic de màster.
 • Proposta de recerca on es faci constar el possible director/a (màxim 5 pàgines)
 • Currículum vitae
 • Coneixement d’altres llengües
 • Document acreditatiu de que s’ha obtingut una beca per  estudis de doctorat (només en el cas de gaudir de beca) o la seva sol·licitud en el moment de formalitzar l’admissió (incloure aquesta informació al C.V.)
 • Altres mèrits acadèmics.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

ESTUDIANTES CON TITULACIÓN EXTRANJERA

 

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

Comparteix-ho: