Admissió i accés als programes de doctorat

D’acord amb el que s’estableix en el RD99/2001, de 28 de gener, mitjançant el qual es regulen els ensenyaments de doctorat, la Normativa de Doctorat aprovada a la Universitat de Barcelona inclou una secció que regula els requisits d’accés als estudis de doctorat.

Tràmit d'accés al doctorat

Per informació sobre admissió i accés als programes de Doctorat pel curs 2021-22, cliqueu a sobre del programa:

Curs 2021/22 – Admissió i Accés al programa

Aquesta preinscripció va dirigida als candidats/tes que vulguin iniciar el doctorat en el curs 2021/22.  

Els candidats/tes que en el curs 2020/21 estiguin cursant un Màster Oficial podran fer aquesta sol·licitud amb el compromís que al setembre-2021 puguin acreditar que han finalitzat aquests estudis. En el cas que el Màster Oficial sigui de 90 o 120 crèdits ECTS serà suficient haver obtingut, com a mínim, 60 crèdits ECTS d'aquest Màster.

 • La sol·licitud es farà a través de l’aplicació en línia i caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent
 • Preinscripció del CURS 2021-2022: de l’1 de maig al 4 de juliol de 2021 AMPLIACIÓ fins el 12 de juliol (inclòs)

 

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa, que valorarà si el/la candidat/candidata reuneix els requisits per a poder ser admès/admesa al programa.

 • S’hi pot accedir des d’un màster universitari afí, d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/ de la candidata i de l’adequació a les línies de recerca del programa.
 • Cal acreditar un nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres científicament més utilitzades.

 

 • S’hi pot accedir des d’un màster universitari afí, d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/ de la candidata i de l’adequació a les línies de recerca del programa.
 • Cal acreditar un nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres científicament més utilitzades.
 • Els/les alumnes estrangers/estrangeres han d’acreditar un nivell de comprensió de català o espanyol equivalent a B1 (nivell intermedi)

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL

 

FOREIGN STUDENTS

 

 

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

Curs 2021/22 – Admissió i Accés al programa

Aquesta preinscripció va dirigida als candidats/tes que vulguin iniciar el doctorat en el curs 2021/22.  

Els candidats/tes que en el curs 2020/21 estiguin cursant un Màster Oficial podran fer aquesta sol·licitud amb el compromís que al setembre-2021 puguin acreditar que han finalitzat aquests estudis. En el cas que el Màster Oficial sigui de 90 o 120 crèdits ECTS serà suficient haver obtingut, com a mínim, 60 crèdits ECTS d'aquest Màster.

 • La sol·licitud es farà a través de l’aplicació en línia i caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent
 • Preinscripció del CURS 2021-2022: de l’1 de maig al 4 de juliol de 2021

 

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió al programa serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica, qui valorarà que el candidat/a acompleix els requisits i criteris per poder ser admès en el programa.

 • Accedir des d’un màster universitari oficial afí i d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/a i de la seva adequació amb les línies d’investigació.

 

La selecció dels estudiants es farà mitjançant una taula de valoració on es tindran en compte altres aspectes com:

 • Estudis de procedència: màsters de la UB o afins
 • Expedient acadèmic de grau/llicenciatura.
 • Expedient acadèmic de màster.
 • Proposta de recerca on es faci constar el possible director/a (màxim 5 pàgines)
 • Currículum vitae
 • Coneixement d’altres llengües
 • Document acreditatiu de que s’ha obtingut una beca per  estudis de doctorat (només en el cas de gaudir de beca) o la seva sol·licitud en el moment de formalitzar l’admissió (incloure aquesta informació al C.V.)
 • Altres mèrits acadèmics.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

ESTUDIANTES CON TITULACIÓN EXTRANJERA

 

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

Curs 2021/22 – Admissió i Accés al programa

Aquesta preinscripció va dirigida als candidats/tes que vulguin iniciar el doctorat en el curs 2021/22.  

Els candidats/tes que en el curs 2020/21 estiguin cursant un Màster Oficial podran fer aquesta sol·licitud amb el compromís que al setembre-2021 puguin acreditar que han finalitzat aquests estudis. En el cas que el Màster Oficial sigui de 90 o 120 crèdits ECTS serà suficient haver obtingut, com a mínim, 60 crèdits ECTS d'aquest Màster.

 • La sol·licitud es farà a través de l’aplicació en línia i caldrà adjuntar la documentació acreditativa corresponent
 • Preinscripció del CURS 2021-2022: de l’1 de maig al 4 de juliol de 2021

 

Requisits i Documentació

Requisits específics del programa

L’admissió al programa serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica, qui valorarà que el candidat/a reuneix els requisits i criteris per poder ser admès en el programa.

 • Accedir a través d’un màster cursat a la UB: Arqueologia, Antropologia i Etnografia, Estudis Avançats en Història de l’Art, Estudis de Dones, gènere i ciutadania, Estudis històrics, Estudis llatinoamericans, Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Gestió Cultural, Història Contemporània i Món Actual, Història i Cultura de l’alimentació, Música com a art interdisciplinària.
 • Accedir des d’un màster afí i d’acord amb l’especificitat dels estudis del candidat/a i de la seva adequació amb les línies d’investigació.
 • Nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de les llengües estrangeres més utilitzades: anglès o francès.
 • Els/les alumnes estrangers han d’acreditar un nivell de comprensió de català o castellà equivalent al B1 (nivell intermedi)

 

La selecció dels estudiants es farà mitjançant una taula de valoració on es tindran en compte altres aspectes com:

 • Estudis de procedència: màsters de la UB o afins
 • Expedient acadèmic de grau/llicenciatura
 • Expedient acadèmic de màster
 • Carta de motivació amb proposta de recerca, on es faci constar el possible director/s

A l’àmbit de les “Arts” es requereix un document (màxim 10 pàgines) en el que es plantegin les qüestions següents: títol justificat de la recerca, problema/es a investigar, marc teòric previst, breu estat de la qüestió, objectius principals i secundaris a desenvolupar.

A l’àmbit de “Patrimoni i Gestió Cultural” es requereix un document d’unes 5 pàgines, que contingui entre 2000 i 3000 paraules (aprox.) amb l’estructura següent: justificació, objectius generals i específics, hipòtesi, metodologia, marc teòric, pla de treball de campo (si escau) i cronograma de desenvolupament de la tesi doctoral.

 • Carta de recomanació d’un membre acadèmic de la UB
 • Currículum vitae
 • Coneixement d’altres llengües
 • Existència de beques de doctorat prèvies, o la seva sol·licitud per convocatòries del curs 2018/19
 • Altres mèrits acadèmics

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

ESTUDIANTS AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 

ESTUDIANTES CON TITULACIÓN EXTRANJERA

 

<<Accediu a l’aplicatiu d’admissió i accés>>

Comparteix-ho: