Curs 2020-2021

Informació per als graus i la doble titulació

El curs 2020-21 començarà el proper dilluns dia 28 de setembre i finalitzarà el 28 de maig (consultar el calendari acadèmic)

Tota la informació amb els horaris, aules i professorat està publicada a la guia docent de cada grau i de la doble titulació.

Cal parar atenció en la guia docent de cada ensenyament i de cada una de les assignatures ja que allí s’hi especifiquen els dies i horaris en que es desenvolupen les activitats presencials (dins de l’aula i amb grups petits) i activitats no presencials (videoconferències, vídeos gravats, activitats on-line asíncrones, fòrums, xats, qüestionaris...).

A l’inici de curs els Caps d’Estudis i el professorat podran donar indicacions més precises sobre la docència de les assignatures i activitats docents. En general està previst que la docència dels graus tingui caràcter majoritàriament de no presencial el primer semestre i majoritàriament presencial durant el segon semestre. Aquesta situació, no obstant, podrà canviar segons es desenvolupi la crisi sanitària i seguint sempre les instruccions de les autoritats sanitàries i acadèmiques.

Indicacions per a la docència del primer semestre:

  • PRIMER CURS de tots els graus i de la doble titulació:

Les activitats teòrico-pràctiques tindran caràcter presencial (dins de l’aula) i es desenvoluparan dins de l’aula en grups petits segons el calendari i horaris de cada assignatura. Per la distribució d’aquests grups caldrà seguir també les instruccions que donarà el professorat el primer dia de curs.

El professorat informarà també de les activitats síncrones (classes en streaming) o asíncrones (vídeos gravats, lectura de documents, guies de lectura, qüestionaris curts...) que podrà dur a terme l’alumnat que no assisteixi a les classes presencials a l’aula en els dies i horaris en que estiguin assignats.

Les activitats pràctiques tindran caràcter no presencial i es desenvoluparan segons el calendari i horaris de cada assignatura. El professorat donarà instruccions sobre aquestes activitats, que podran ser síncrones (videoconferència, xat...) o asíncrones (vídeos gravats, lectura de documents, guies de lectura, qüestionaris curts...)

  • Cursos de SEGON a QUART de tots els graus:

Les activitats teòrico-pràctiques tindran caràcter no presencial i es desenvoluparan de forma virtual a través del campus virtual i segons el calendari i horaris de cada assignatura. Caldrà seguir també les instruccions que donarà el professorat el primer dia de curs. Aquestes activitats podran ser síncrones (videoconferència, xat...) o asíncrones (vídeos gravats, lectura de documents, guies de lectura, qüestionaris curts...)

Les activitats pràctiques tindran caràcter presencial (dins de l’aula) i es desenvoluparan segons el calendari i horaris de cada assignatura. El professorat donarà orientacions sobre el desenvolupament d’aquestes activitats.

 

Informació per als màsters

El curs 2020-21 començarà el proper dilluns dia 28 de setembre i finalitzarà el 28 de maig (consultar el calendari acadèmic).

Tota la informació amb els horaris, aules i professorat està publicada a la guia docent de cada màster que trobareu a la web de la facultat. 

Cal parar atenció en els horaris de cada màster i de cada una de les assignatures ja que allí s’hi indiquen els dies i horaris en que es desenvolupen les activitats presencials (dins de l’aula) i activitats no presencials (classes on-line síncrones, activitats on-line asíncrones, fòrums, qüestionaris...).

A l’inici de curs cada màster podrà donar indicacions més precises sobre la docència de les seves assignatures i activitats docents, que adaptarà segons la seva pròpia organització. En general està previst que la docència dels màsters tingui caràcter majoritàriament de no presencial el primer semestre i majoritàriament presencial durant el segon semestre. Aquesta situació, no obstant, podrà canviar segons es desenvolupi la crisi sanitària i seguint sempre les indicacions de les autoritats sanitàries i acadèmiques. Cada màster ho podrà adaptar també segons els seus propis criteris, dins del marc general. 

 

Instruccions de seguretat per a tot l’alumnat:

- És obligatori l’ús de la mascareta en tot el centre.

- És important mantenir la higiene de mans amb el gel hidroalcohòlic que estarà disponible en diferents llocs del centre.

- Només poden accedir al centre les persones que estiguin matriculades en els ensenyaments que s’imparteixen a la facultat.

- Només pot accedir a les aules l’alumnat que estigui matriculat en l’assignatura que s’està impartint en aquell moment. El professorat té la potestat per controlar aquest accés, demanar identificació i activar els mecanismes necessaris per fer complir la normativa.

- Per minimitzar la mobilitat a l’edifici cal intentar evitar les aglomeracions en les zones comuns.

- No es podrà entrar ni sortir de l’aula mentre duri la classe si no és per causa d’una força major.

- Es recomana al professorat que faci les tutories per videoconferència o, si no és possible, que l’alumnat demani la tutoria amb cita prèvia.

- Els Caps d’estudis i coordinadora atendran l’alumnat per cita prèvia.