Universitat de Barcelona

Grau en Geografia

Treball final de grau

El Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura bàsica, que suposa la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Consisteix en la realització d’un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i presentat i avaluat per un tribunal acadèmic en sessió pública.

La Normativa del TFG (document en revisió acadèmica) que regula l'assignatura està aprovada per Junta de Facultat.

Alguns dels treballs presentats es poden consultar, per ensenyament, en el dipòsit digital de la UB.
Sessió informativa

Cap el més de maig el cap d'estudis convoca a l'alumnat a una reunió informativa del Treball Final de Grau.

La Comissió del TFG de cada ensenyament és la encarregada d'assignar els tutors i tutores als estudiants, vetllant per una distribució equitativa de l’alumnat en els diferents blocs temàtics:

  • Bloc 1. Dinàmiques urbanes, regionals i locals
  • Bloc 2. Societat, cultura i territori
  • Bloc 3. Sistemes naturals, canvi global i processos socioeconòmics
  • Bloc 4. Planificació i gestió del territori

 

Les llistes d'adjudicació es publiquen al web de la Facultat durant el mes de novembre.

El treball final s’ha d’exposar oralment davant d’un tribunal. Aquest tribunal o comissió avaluadora serà nomenada per la Comissió de TFG de cada ensenyament.

Les comissions avaluadores estaran constituïdes per un mínim de dos professors (un president i un vocal) i un màxim de tres (un president i dos vocals). En qualsevol cas, l'acte de defensa pública no es podrà dur a terme en presència de menys de dos membres. Com a mínim, un dels professors de la comissió estarà vinculat al bloc temàtic del TFG o bé podrà ser un dels tutors o tutores del bloc temàtic.

La publicació dels tribunals de defensa del TFG es farà en els mesos de maig-juny.

Comparteix-ho: