Universitat de Barcelona

Màster d'Història Contemporània i Món Actual (nou)

Objectius i competències

Objectius

  • Tenir coneixements avançats de les bases de l'estudi de la història contemporània, la metodologia, l'evolució de les diferents teories d'anàlisi històrica i els processos històrics més rellevants, i alhora disposar d'una perspectiva global i crítica dels principals problemes i línies de debat obertes al nostre camp d'estudi, i tenir capacitat d'anàlisi en la resolució de problemes que possibiliti transformar dades en un coneixement històric de qualitat.
  • Tenir coneixements avançats dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la humanitat dins d'una perspectiva diacrònica, des del segle XIX fins a l'època actual. La dimensió espacial ofereix una visió global que contribueix a desenvolupar la capacitat de comprendre la diversitat històrica i cultural i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels valors aliens i la consciència cívica.
  • Tenir coneixements avançats dels principis teoricometodològics en què es basa l'estudi de les societats, particularment en els moments de canvi (crisi, enfrontament, transformació...), cosa que comporta la capacitat d'examinar críticament qualsevol mena de font i document.
  • Adquirir coneixements avançats dels fets, conceptes, categories, teories, models interpretatius i temes més rellevants de la història contemporània.
  • Adquirir i saber expressar una valoració crítica de la història contemporània fins a la més recent, i fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.
  • Consolidar i augmentar la capacitat d'expressió, tant verbal com escrita, i l'ús adequat de la terminologia específica.
  • Transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació amb un elevat grau d'autonomia.
Comparteix-ho: