Universitat de Barcelona

Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Pràctiques

L'alumnat ha de realitzar una estada en pràctiques en una institució patrimonial, empresa o museu, prenent prenent contacte amb la realitat quotidiana i coneixent les seves necessitats i treball diari. Aquesta formació externa és valorada tant per la seva funció sintètica en la formació de l'estudiant -confrontant els coneixements amb la pràctica professional- com per la seva formació didàctica en desenvolupar una consciència pragmàtica relacionada amb un nivell professional en les institucions museals.

Objectius
L'estada té una doble funció en el programa:

  • Coneixement del funcionament, estructura, i organització d'una institució museal. Atès que l'estudiant ha rebut una suma de coneixements sobre la història, les funcions i l'organització del museu, així com respecte a la diversitat de pràctiques museogràfiques, l'estada forçarà una activitat deductiva mitjançant una articulació entre els coneixements i la pràctica.
  • Participació en algunes de les activitats museals. En la mesura de les possibilitats, es tracta de portar a terme algunes activitats concretes en el museu o institució museal.

Formulació d'una proposta d'estada
Per portar a terme l'estada en el museu, és necessari que l'estudiant s'ho prepari acuradament. Resulta aconsellable que sigui el propi interessat que faci propostes en funció de les seves preferències i possibilitats, encara que per part del Màster es proposaran algunes alternatives. Cal tenir en compte que les possibilitats d'estada són sempre limitades, pel que es valora especialment una diversitat en els centres a realitzar l'estada. Poden ser centres a Catalunya, la resta d'Espanya o fins i tot a l'estranger. En els dos darrers casos, és l'alumne qui ha de cercar-lo.

Després de determinar unes primeres preferències, l'estudiant contactarà amb les Coordinadores de pràctiques per contrastar les seves necessitats individuals de formació amb les possibilitats de portar a terme l'estada. Després d'aquest contacte, l'alumne haurà d'adreçar-se al responsable del museu o a la persona de contacte, per dissenyar l'estada (anomenat en endavant supervisor).

Els alumnes que ja estan treballant en un museu poden triar entre la pròpia entitat o una altra, mitjançant un reconeixement de l'activitat professional desenvolupada. En tot cas, però, han de presentar el treball que s'indica més endavant.

A l’acabar les pràctiques l’alumne entregarà la memòria és un element fonamental d'avaluació d'aquest segon curs. Per això la seva avaluació ha de ser acurada. La memòria s'entregarà a la coordinadora de pràctiques en la data acordada. Els alumnes que no entreguin cap treball no podran seran avaluats positivament.

Comparteix-ho: