Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Accions de suport i d'orientació

El coordinador  del màster, entre altres comeses, té la d’atendre els dubtes en l’organització del màster, des del moment de la prematrícula fins al desenvolupament final dels cursos i el treball o pràctiques de màster.

Pel que fa al contingut i l’avaluació de les diferents assignatures, cal consultar els professors de cadascuna d'elles. En relació a la tria de tutor per a la realització del seguiment del Treball de Fi de Màster, tractant-se d'una elecció de gran importància en la planificació i elaboració de la recerca, el coordinador suggerirà el professor o professora més apropiats a cada àmbit, d’acord amb l’especialitat del professorat i la ponderació i equilibri de responsabilitats entre tots els professors del màster, a fi que quedi garantida la dimensió intel·lectual del treball a dur a terme.

Per tal de poder fer un seguiment efectiu del desenvolupament del màster, l'alumne mirarà de participar en la confecció de les enquestes sobre el professorat, acció a la qual serà requerit al finalitzar cadascun dels quadrimestres. Amb la informació rebuda, els responsables podran avaluar la marxa de les assignatures i acomodar continguts i procediments didàctics a les necessitats del màster.

Comparteix-ho: