Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els perfils d'accés responen a un patró ampli, atès que en el camp de la història de l'art hi ha moltes professions diferents amb perfils d'orígens diversos Aquest fet ja està homologat internacionalment en la majoria de les ofertes formatives. En aquest sentit, el perfil d'accés inclou:
  • Graduats i llicenciats en Història de l'Art.
  • Graduats i llicenciats del camp de les humanitats: Història, Geografia, Belles Arts, Antropologia Social, Conservació, etc.
  • Graduats i llicenciats en Arquitectura o Disseny especialitzats en Museografia.
  • Graduats i llicenciats del camp de les ciències socials i de la informació: Comunicació Audiovisual, Periodisme, Sociologia, etc.
  • Graduats i llicenciats en Turisme.


Aquest perfil ampli respon a la configuració de l'activitat professional, en la qual convergeixen professionals diferents, i no preveu requisits d'admissió específics.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Pot haver-hi entrevista prèvia a criteri de la comissió de màster.
Comparteix-ho: