Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art

Treball final de màster

Presentació

Suposa la realització d'un projecte d'investigació individual, elaborat sota la direcció d’un tutor escollit per l’alumne/a entre els professors/res del Màster i/o els professors/res del Departament d’Història de l’Art que tinguin el grau de doctor.

El termini de lliurament està definit d'acord amb la convocatòria del curs acadèmic. Si l'alumne/a no el presenta o suspèn, l’haurà de matricular de nou.

Característiques

La  matèria Treball  Final  de  Màster  (TFM)  implica  un  exercici  integrador  de  la formació rebuda en la titulació i permet l'accés al doctorat.

Els estudiants hauran   d'aplicar els coneixements, habilitats, actituds i competències adquirits en el màster a la realització d'un projecte d'investigació sobre  un  tema  referit  a  l'àmbit  dels  estudis  d'Història  de  l'Art.  Donades  les seves  característiques,  ha  de  ser  inscrit  en  l'últim  semestre  dels  estudis  del Màster.

L'elaboració del TFM representa l'etapa final d'un procés d'investigació:
— La reflexió sobre el problema que es va a tractar, el plantejament de la(s) pregunta(s) de recerca
— Recopilació de material (obres, documentació, testimonis històrics...) iel processament de la informació que conté.
— l disseny de l'estructura del treball i la redacció de la investigació. En el cas d'un projecte amb orientació vinculada al mercat i difusió de l'art, es tracta  de  realitzar  un  treball  vinculat  als  coneixements  adquirits  i  la  seva aplicació en la societat.

L'extensió  del  TFM  serà  d'entre 80  i  100  pàgines  de  2.100  caràcters  amb espais (30 línies de 70 espais), al marge dels possibles annexos, i segons els criteris  establerts  per  la Universitat  de  Barcelona  que  podran  consultar  a  la següent  adreça: www.ub.edu/criteris-cub/(actualment  s'està  elaborant  una normativa  específica  de  centre).  Es  podrà  presentar  per  a  la  lectura  en qualsevol  moment  del  curs,  sempre  dins  dels  terminis  corresponents  a  la convocatòria matriculada.

Avaluació

La Comissió Avaluadora estarà integrada per tres membres del Departament i/o especialistes externs. En tots els casos és indispensable tenir el grau de doctor.

La qualificació haurà de ser numèrica (0-10) amb detall d'un decimal, la qual s’obtindrà a partir de la valoració del contingut del text i la valoració de la presentació oral i defensa pública.

És competència exclusiva de la Comissió Acadèmica del Màster  proposar premis específics per a l'alumnat, així com assignar la qualificació de Matrícula d'Honor quan es consideri oportú.

Normativa

Per ampliar informació, es pot consultar la Normativa del Treball final de Màster.

Comparteix-ho: