Sol·licitud excepcional de canvi de grup

IMPORTANT: Per mesures de seguretat no es procedirà a realitzar canvis de grup en assignatures i/o grups que el nombre d'alumnes matriculats excedeixi la capacitat màxima de l'aula.

Sol·licitud excepcional de canvi de grup

Cal estar al corrent dels pagaments per sol·licitar un canvi de grup.

Documentació a presentar segons la casuística:
- Feina: Original i còpia del contracte de treball. En el cas que en el contracte no s'especifiqui concretament l'horari laboral (dies i horari diari) s'ha d'adjuntar, a més a més de la còpia del contracte laboral,  un certificat original de l'empresa on consti exactament l'horari laboral. En aquest certificat han de constar les dades de l'empresa (adreça i telèfon), les dades de la persona que signa el certificat i ha d'estar segellat.

En el cas de ser treballadors autònoms s'ha de presentar original i còpia de la darrera quota de la seguretat social juntament amb una declaració jurada de l'horari laboral realitzat.

- Salut: Original i còpia d'informes mèdics.

- Estudis oficials: Original i còpia de la matrícula, certificat on consti l'horari lectiu o en el seu defecte horaris segellats per l'entitat educativa.

- Transport: Còpia de l’horari del transport públic.

Termini:
Assignatures de primer semestre: fins al 20 d'octubre*

Assignatures de segon semestre i anuals: fins al 5 de març*

*En el cas que el darrer dia del termini sigui no lectiu, el termini finalitzarà el següent dia lectiu. Els terminis no apliquen en les situacions sobrevingudes de l'alumne.

 

Imprès de sol·licitud (alumnes de 2n a 4t) 

Imprès de sol·licitud (alumnes de nou accés)

Comparteix-ho: