Sol·licitud de títol

Informació prèvia

Taxa per al curs: 218,15€. - (Pendent actualitzar la taxa per al curs 2023-24) (consulteu les bonificacions/exempcions)

Llengua d’expedició del títol de grau

D’acord amb la normativa d’usos lingüístics de la UB, el títol de grau s’expedeix en versió bilingüe català/castellà. Traducció a altres idiomes

 • Important: recordeu que tots el documents han d’estar vigents, sinó el tràmit de sol·licitud del títol quedarà aturat
 • Abans de començar el tràmit de sol·licitud de títol del grau heu d'haver rebut un correu electrònic de la Secretaria d’Estudiants i Docència indicant-vos que esteu en disposició de sol·licitar el títol de grau.
 • Sol·licitud únicament en línia.

Si no podeu accedir a través de l'enllaç facilitat, dirigiu-vos al MónUB > Identificador i contrasenya > Sol·licitud títol grau.

 

Donar d’alta la sol·licitud de títol de grau

1. Opció tràmit totalment telemàtic:

En realitzar l’alta de la sol·licitud heu d’autoritzar a la Universitat de Barcelona a efectuar les consultes necessàries del DNI/NIE i el carnet de família nombrosa (expedit per l'administració catalana).

Un cop verificat el tràmit per part de la Secretaria, l’alumne rebrà un correu electrònic amb l’avís notificant-li que disposa del document del resguard del títol dins del seu Espai Personal.

Aquest resguard us servirà per demostrar que heu superat l’ensenyament i que el vostre títol està en procés de tramitació.

Els alumnes de col·lectius especials i els alumnes amb carnet de família nombrosa d'una comunitat autònoma diferent a la catalana, cal que una vegada realitzat el tràmit totalment telemàtic aporteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència original i fotocòpia del document acreditatiu vigent per poder finalitzar el procés.

No serà necessària la presentació a Secretaria d’aquells documents que justifiquen l'exempció/bonificació de l’import de la taxa de sol·licitud del títol de grau si ja s'han lliurat o bé s’ha autoritzat la consulta telemàtica en el moment de confirmar la matrícula del mateix curs acadèmic, sempre que els documents continuïn vigents en el moment d’iniciar el tràmit.

 

2. Opció tràmit parcialment telemàtic:

En cas de NO autoritzar a la UB a realitzar les consultes i un cop finalitzat el tràmit a aplicatiu, cal presentar la documentació requerida a secretaria.

 1. DNI vigent/passaport vigent, en el cas d’alumnes estrangers. El passaport és obligatori en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola.
 2. Documentació econòmica que justifiqui la bonificació/exempció de l’import de la taxa.
 3. Justificant de pagament de la taxa.

Si la documentació és correcta, en un termini breu us podreu descarregar el resguard del títol/el suplement europeu dels estudis de grau que heu finalitzat accedint de nou a l'opció de "Sol·licitud del títol de grau" del mónUB.

 

Cas particular: Sol·licitar el títol de grau si s’estan cursant pràctiques extracurriculars

En el cas que estigueu realitzant pràctiques extracurriculars, la Secretaria d’Estudiants i Docència enviarà el correu electrònic que inicia el tràmit de sol·licitud de títol de grau un cop les hagueu finalitzat, malgrat que ja hagueu superat la totalitat dels crèdits del pla d’estudis.

 

Pagament

L’aplicació en línia de sol·licitud us permetrà dues formes possibles d’abonament de la taxa.

 1. Pagament en efectiu (opció ''rebut''): aquesta opció us permet impressió del rebut i pagament a l'entitat bancària, pagament en línia amb un compte a les entitats col·laboradores o pagament amb targeta mitjançant La Caixa, a través del TVP virtual.
 2. Targeta bancària
  Important: el pagament s’ha d’efectuar en la mateixa sessió que s’ha donat d’alta la sol·licitud de títol. En cas contrari la Secretaria d’Estudiants i Docència pot trigar uns dies en rebre la confirmació de pagament i el tràmit queda aturat.

Es recomana que escolliu l’opció de totalment telemàtic, el pagament amb targeta bancària i que el finalitzeu en la mateixa sessió.

 

Recollida del títol

Quan el títol arribi a la Secretaria de la Facultat, rebreu una notificació al domicili que consti en els nostres arxius.

El títol de grau l’haureu de recollir personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant DNI/passaport/NIE. Serà possible autoritzar una altra persona a realitzar aquest tràmit de recollida, únicament mitjançant un poder notarial.

En el cas que tingueu la residència fixada fora de la província de Barcelona, es pot sol·licitar la tramesa del títol a la Delegació del Gobierno-Alta Inspecció d'Educació o Subdelegació del Gobierno o a l'Oficina Consular més propera al vostre lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d’una taxa per la despesa de la tramesa del títol. En aquest cas heu de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a: secretariagih@ub.edu

 

Recollida del SET (Suplement Europeu del Títol)

El SET (Suplement Europeu del Títol) es podrà recollir amb una autorització (part inferior de la notificació enviada a l’alumne omplerta) i còpia del DNI de l’alumne de la UB. La persona autoritzada ha de presentar original i còpia del seu DNI.

El SET és un document que afegeix informació al títol oficial, mitjançant una descripció de la seva naturalesa, el nivell, el context i el contingut, amb l’objectiu d’incrementar la transparència de les diverses titulacions d’educació superior.

Causes de sol·licitud de duplicat més freqüents:

 • Canvi de nom, cognoms o dades personals.
 • Canvi de nacionalitat.
 • Pèrdua del document original.
 • Deteriorament.

 

Procediment:

 • Heu d’enviar un correu electrònic a secretariagih@ub.edu per sol·licitar cita prèvia per lliurar còpia del DNI/passaport (vigent) i pagar novament la taxa de sol·licitud del títol oficial. L'import serà el vigent en el curs acadèmic en què es demani el duplicat.
 • En el cas de pèrdua del títol, també caldrà pagar la taxa de publicació de l’anunci al BOE.

Els documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona que hagin de ser legalitzats per sortir efectes en altres països segueixen una via diferent de legalització segons el tipus de document. En el cas dels Títols universitaris oficials es requerirà:

 • Legalització de documents per via diplomàtica

 

Consulteu tota la informació al web de Gestió Acadèmica .

Comparteix-ho: