Consells d'estudis

Els consells d'estudis són òrgans paritaris de professors i alumnes. Cada consell tria el cap d'estudis entre els membres que en formen part; el cap d'estudis designa el secretari del consell. Entre les funcions d'aquest òrgan destaquen les següents:

 1. Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada àrea d'ensenyament en el marc del pla d'estudis.
 2. Organitzar anualment l'ensenyament i fer el seguiment i control de la docència.
 3. Supervisar i donar conformitat als plans docents de les assignatures.
 4. Proposar les assignatures optatives i les de lliure elecció, determinar el departament encarregat d'impartir-les i organitzar-ne la docència.
 5. Elaborar els horaris de classes i el calendari d'exàmens.
 6. Vetllar per l'acompliment de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docent. 
 • Composició del Consell d'Estudis de Comunicació Audiovisual

  Cap d'estudis 
  Sergio Villanueva

  Secretari
  Jorge Franganillo

  Professors
  Madda Fedele, Jorge Franganillo, M. Ángeles García, Josep Gustems, Hibai López, Anna Marquès, Maria-Jose Masanet i Pere Soldevila

  Alumnes

  Paula Indias Pardo i Xavier Hernández Ferran

  PAS
  M. Carme Rebellón (Secretaria)

 • Composició del Consell d'Estudis d'Informació i Documentació i Gestió d'Informació i Documentació Digital

  Cap d'estudis
  Aurora Vall

  Professors
  Maite Comalat, Asunción Esteve, Jesús Gascón, Núria Jornet, Concepción Rodríguez, Andreu Sulé Duesa, Jaume Turbany, Aurora Vall, Anna Villarroya 

  Alumnes
  Albert Fabregat Ruiz i Blanca Gallardo Cabañas

  PAS
  M. Carme Rebellón (Secretaria)
   

  És membre amb veu, però sense vot, el coordinador del Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Comparteix-ho: