Consells d'estudis

Els consells d'estudis són òrgans paritaris de professors i alumnes. Cada consell tria el cap d'estudis entre els membres que en formen part; el cap d'estudis designa el secretari del consell. Entre les funcions d'aquest òrgan destaquen les següents:

 1. Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada àrea d'ensenyament en el marc del pla d'estudis.
 2. Organitzar anualment l'ensenyament i fer el seguiment i control de la docència.
 3. Supervisar i donar conformitat als plans docents de les assignatures.
 4. Proposar les assignatures optatives i les de lliure elecció, determinar el departament encarregat d'impartir-les i organitzar-ne la docència.
 5. Elaborar els horaris de classes i el calendari d'exàmens.
 6. Vetllar per l'acompliment de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docent. 
 • Composició del Consell d'Estudis de Comunicació Audiovisual

  Cap d'estudis (en funcions)
  Lydia Sánchez

  Secretari
  Sergio Villanueva

  Professors
  Madda Fedele, Jorge Franganillo, M. Ángeles García, Josep Gustems, Hibai López, Anna Marquès, Maria-Jose Masanet i Pere Soldevila

  Alumnes

  Paula Indias Pardo i Xavier Hernández Ferran

  PAS
  M. Carme Rebellón (Secretaria)

 • Composició del Consell d'Estudis d'Informació i Documentació i Gestió d'Informació i Documentació Digital

  Cap d'estudis
  Aurora Vall

  Professors
  Maite Comalat, Asunción Esteve, Jesús Gascón, Núria Jornet, Concepción Rodríguez, Andreu Sulé Duesa, Jaume Turbany, Aurora Vall, Anna Villarroya 

  Alumnes
  Albert Fabregat Ruiz i Blanca Gallardo Cabañas

  PAS
  M. Carme Rebellón (Secretaria)
   

  És membre amb veu, però sense vot, el coordinador del Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Comparteix-ho: