Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Competències Mèdiques Avançades

Treball final de màster

Regulació treball fi de màster

Nom de l'assignatura: Treball de Fi de Màster (TFM)

Adscripció docent: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Coordinació: Comissió de Màsters i PostgrausCrèdits: 18 ECTS 

DEPARTAMENTS I CENTRES PARTICIPANTS 

  • Departaments de la Facultat de Medicina de la UB, amb professorat en el màster
  • Departaments d'altres Facultats i Escoles de la UB, amb professorat en el màster
  • Departaments de les altres universitats participants i col·laboradores: UAB, UPF
  • Centres de recerca vinculats a la UB (IDIBELL, IDIBAPS, Fundació Sant Joan de Déu, entre d'altres)
  • Serveis dels hospitals universitaris i associats de la UB
  • Excepcionalment, altres centres de recerca i sanitaris externs

La Comissió Acadèmica de Màsters i Postgraus de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, òrgan en que estan integrats els Coordinadors dels Màsters Universitaris, vetllarà pel compliment de la legislació vigent en lo que fa referència al TFM, essent competent per decidir tot allò referent al TFM de la Facultat de Medicina. No obstant i això, es delega, en cadascuna de les Comissions Coordinadores dels Màsters i les seves especialitats, l'aplicació d'aquesta normativa reguladora.

Així, la Comissió Coordinadora de cadascun dels Màsters Universitaris inclourà entre d'altres funcions que li són pròpies, les següents:

  - Proposar el Coordinador de l'assignatura de TFM, que serà nomenat pel Degà.

Aquest serà el responsable d'elaborar el pla docent de l'assignatura, coordinarà els professors per a la docència, i farà el seguiment de la tutorització:

- Aprovar les propostes de TFM i els tutors corresponents

- Assignar els treballs i tutors als estudiants

- Proposar els tribunals d'avaluació i vetllar pel bon funcionament del procés d'avaluació d'aquesta assignatura   

L'objectiu del TFM consisteix en l'elaboració, presentació i defensa amb caràcter individual d'un treball de recerca experimental, clínic o traslacional que suposi la integració de la formació rebuda al llarg de la titulació.

No hi ha prerequisits per matricular-se a l'assignatura de TFM, però abans de la defensa del treball de recerca, l'alumne haurà superat totes les assignatures comunes del màster, i les obligatòries de l'especialitat corresponent si s'escau.

A l'alumne se li assignarà un tutor previ al disseny del TFM. L'alumne no podrà realitzar la part experimental i/o recollida de dades pel TFM sense que el tutor hagi aprovat el disseny definitiu del TFM, i s'hagi obtingut, dels Departament i/o Institut de Recerca i/o Centre Sanitari on es realitzi el treball de recerca, l'autorització corresponent per dur-lo a terme (ex. responsable de Línia de Recerca, Cap de Servei, Comitè de Ètica, Comité de Recerca, Comité de Experimentació Animal, o d'altres establerts).

Segons estableix el RD 1393/2007, modificat en el RD 861/2010, els ensenyaments universitaris oficiales de Màster conclouran amb l'elaboració i defensa publica d'un treball (Treball de Fi de Màster).

Segons la legislació vigent, d'entre les competències generals, específiques i bàsiques que han d'adquirir els alumnes de màster, i que estan relacionades amb el TFMU, destaquen les següents:

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions- i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

- Que els estudiants hagin realitzat una contribució a través d'una investigació original que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupant un corpus substancial, del que part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional;

- Que els estudiants siguin capaços de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes;

- Que els estudiants sàpiguen comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement;

- Que se'ls suposi capaços de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

En compliment de les competències descrites, l'assignatura de TFM inclou dues parts ben diferenciades:

1. Activitats programades: Sessions informatives i formatives, que corren a càrrec del professorat del màster i/o tutor. S'informa sobre els objectius, planificació i terminis de presentació del TFM, a més d'orientar, assistir i tutelar l'alumne durant el desenvolupament del TFM.

2. Activitats pròpies dels estudiants: És l'acció més important en el TFM, amb caràcter individual per l'alumne, que es materialitza en l'elaboració, presentació i defensa oral davant d'una comissió avaluadora d'un projecte. El treball de recerca es podrà fer en qualsevol dels Departaments i Centres participants en el Màster, previ compliment dels requisits i autoritzacions corresponents.

La memòria corresponent al TFM hauria de contenir els apartats següents:

1. Caràtula (1a pàgina) : en aquesta pàgina haurà de constar el títol del projecte (encara que sigui provisional), nom sencer de l'alumne, filiació (Departament, Institut de Recerca o Centre Sanitari on realitza la investigació), noms del tutor i director si s'escau. També s'haurà de fer constar la línia de recerca a la qual pertany el grup investigador.

2. Resum del projecte (2a pàgina) : Tindrà una extensió recomanada de 250-300 paraules. Aquest resum ha de ser de tipus estructurat i haurà d'incloure: antecedents del tema, hipòtesis, objectius, metodologia emprada, resultats, i conclusions.

3. Introducció: correspon als antecedents del tema, motivacions i justificació de la realització del treball.

4. Hipòtesis i Objectius: ambdós apartats hauran de ser concisos i el reflex de la investigació que es desenvoluparà.

5. Metodologia: Haurà de ser detallada i completa. Es recomana especificar el tipus d'estudi que es realitzarà, lloc de l'estudi, període de realització, població d'estudi, criteris d'inclusió, criteris d'exclusió, grups de estudi, mida de la mostra, aproximacions experimentals, models "in vivo" o "in vitro" (si s'escau), instruments i procediments, descripció de les variables, recollida de dades, tractament estadístic dels resultats, limitacions de l'estudi, etc.

6. Aspectes ètics: en el projecte hauran de constar els aspectes ètics, incloent el document d'aprovació del comitè d'ètica corresponent, o d'altres comitès si s'escau.

7. Resultats: s'hauran de descriure de manera detallada els resultats obtinguts, amb seqüencia lògica en relació amb els objectius plantejats. No repetir en el text les dades que es mostrin en les taules i/o figures.

8. Discussió: Reforçar les troballes més importants de l'estudi. No repetir informacions ja detallades en els apartats de la introducció i resultats. Es compararan les observacions realitzades amb les d'altres estudis pertinents. Anomenar possibles implicacions en futures investigacions.

9. Conclusions: Relacionar les conclusions amb els objectius de l'estudi, evitant afirmacions o negacions poc fonamentades per les dades.

10. Bibliografia: Haurà d'estar actualitzada i enfocada a les dades relacionades amb el projecte que es presenta. Haurà de seguir la normativa de citació de Vancouver, amb 20-40 cites bibliogràfiques.

11. Mitjans disponibles i pla de treball, explicitant la tasca directa que ha realitzat l'alumne.

12. Beneficis de la Investigació, aplicabilitat i validesa: s'hauran de mencionar els possibles beneficis de la investigació i grau de validesa interna i externa.

13. Taules, Figures i Annexes.

14. Agraïments, si s'escau.

 

El TFM es pot redactar en català, castellà o anglès. Es recomana que l'extensió del treball sigui al voltant de 25 a 40 pàgines a doble espai interlineat i amb lletra New Roman 12 o semblant.

 

En cas de que l'alumne hagi publicat un treball original com a primer autor en revista indexada durant el curs acadèmic, aquest podrà ser utilitzat com a equivalent a TFM.

L'objectiu és avaluar el procés del TFM en tota la seva extensió i contextualitzar els resultats d'aprenentatge.

Per a l'avaluació dels TFM es nomenaran tribunals de tres membres (professors o investigadors amb mèrits acreditats) de l'àmbit de coneixement del Màster, un dels quals actuarà com a president un com a secretari i l'altre coma vocal. Per a la formació dels tribunals, la Comissió de Coordinació de cadascun dels Màsters proposarà un tribunal titular i suplent a la Comissió de Màsters i Postgraus de la Facultat de Medicina que, amb el seu vis-i-plau, la traslladarà al Degà de la Facultat, que farà el corresponents nomenaments. Nomes s'acceptarà la renuncia dels membres del tribunal per causa excepcionalment  justificada.

 

Els criteris d'avaluació seran els següents:

1. Memòria escrita: L'estudiant ha de lliurar un exemplar digital a l'espai establert en el Campus Virtual per a l'assignatura, en format pdf. El Tribunal Avaluador del TFM, tindrà en compte la q ualitat científica del treball, la qualitat de la memòria escrita, l'adequació del treball als objectius, i l'estructura formal del treball segons les normes establertes . Ponderació en la nota: 50%

 

2. Defensa publica: L'exposició oral de cada treball de recerca tindrà una duració màxima de 10 minuts i es farà mitjançant una presentació de diapositives en Powerpoint en el decurs de la qual, el Tribunal Avaluador del TFM podrà realitzar les preguntes pertinents. Es valorarà el contingut, estructura, habilitats en la presentació, i qualitat del debat mantingut amb la comissió avaluadora. Ponderació en la nota: 30%.

 

3.- Avaluació feta pel tutor del procés de realització i seguiment del TFM. Ponderació en la nota: 20%.

 

La presentació oral i escrita en llengua anglesa del TFM, serà un mèrit que avaluarà positivament el Tribunal Avaluador del TFM .

El sistema de puntuació serà el següent: Aprovat (5 a 6,9), Notable (7 a 8,9), Excel·lent (9 a 10). Per a obtenir MH es valoraran les notes de 9,5 a 10 i altres mèrits que tindran en compte els tribunals avaluadors. Si no és supera l'avaluació del TFM, l' alumne s'ha de tornar a preinscriure i matricular, i pot escollir en aprofundir en el mateix tema o triar-ne un altre.

 

Convocatòria única a final de cursS'indicarà data El format de lliurament, l'organització de les presentacions orals i la distribució de tribunals serà gestionada pel/per la coordinador/a de cada especialitat

Comparteix-ho: