Acceptació d'estudiants estrangers d'estada temporal (A3221-01)

  • Mobilitat
  • Procediment

Descripció:

Introducció

Aquest procediment s’aplica tant per tramitar les sol·licituds d’estudiants estrangers que volen fer una estada temporal a la UB per cursar estudis en el marc d’un conveni bilateral d’intercanvi amb una altra universitat estrangera o de programes de mobilitat, com en les sol·licituds dels estudiants que volen fer una estada sense acollir-se a cap conveni o programa (sol·licitud individual).

 

Unitats de referència

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI)

 

Per aspectes relatius a convenis/programes/ tràmits de sol·licitud:

 

Responsables

 

Descripció del procediment

 

1. Actualització de la pàgina web

L'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) actualitza la informació de la pàgina web Estades temporals a la UB.

  • Termini: abans de l’1 de març de cada any

 

2. Informació a les universitats estrangeres

Les oficines de relacions internacionals dels centres (ORIS) informen a tots els seus contactes i coordinadors d'universitats estrangeres sobre l'actualització del procediment per realitzar estades temporals a la Universitat de Barcelona, de cara al curs vinent acadèmic. Per la seva banda, l'OMPI també informa les universitats amb les quals existeix un conveni bilateral vigent.

 

3. Complementació de la sol·licitud d'acceptació

L’estudiant estranger d'estada temporal (EET), mitjançant la pàgina web Estades temporals a la UB complimenta el formulari de sol·licitud d’acceptació on-line, l’imprimeix i el fa signar pel responsable corresponent a la seva universitat d'origen (2 còpies).

Les dades complimentades per l’EET en sol·licitar l’acceptació a través de la pàgina web, s’incorporen automàticament a l'aplicació informàtica per a la gestió de sol·licituds d’estudiants d'estada temporal, i queden registrades com a "introduït per l'alumne" i pendents d’acceptació.

Si després de registrar les dades, l’EET vol fer alguna modificació, cal que es posi en contacte amb l'Oficina de Relacions Internacionals del centre per al qual ha fet la petició, per tal que li modifiquin o anul·lin la sol·licitud anterior, i en última instància adreçar-se a l'OMPI.

En cas d'anul·lació, l'ORI canvia a l'aplicació informàtica per a la gestió de sol·licituds d'estudiants d'estada temporal l'estat de la sol·licitud a "Anul·lat" i li comunica l'anul·lació a l'EET.
L'EET haurà d'esperar la comunicació o anul·lació per part del centre, abans de tornar a registrar-se, si escau, i imprimir de nou la sol·licitud.

Els EET seleccionats per les seves respectives universitats per aprofitar d'un programa de mobilitat o un conveni bilateral, tot i ser presentats per aquestes universitats, també han de complimentar la sol·licitud d'acceptació.

Les ORIs o l'OMPI van canviant l'estat d'aquestes sol·licituds a mesura que es van processant (Anul·lat, Acceptat, Renúncia, Denegat, etc.)

 

4. Tramesa de la sol·licitud d’acceptació i la documentació requerida

L’EET ha d’enviar a l'ORI del centre on vulgui cursar els estudis, la sol·licitud d'acceptació emplenada, signada i segellada (2 còpies) i els documents requerits, segons la informació que trobarà a la pàgina web.

  • Termini recomanat: Abans del 15 de juny (per a estades per a qualsevol semestre)              o abans del 15 novembre (per a sol·licituds de 2n semestre que no s’hagin tramès         anteriorment)

 

5. Resolució de les sol·licituds

L'ORI del centre corresponent rep la documentació tramesa pels estudiants, la revisa i el responsable de l'ORI considera si accepta o no a l'EET.

L'ORI actualitza l'aplicació per a la gestió de sol·licituds d'estudiants d'estada temporal, canviant l'estat de la sol·licitud a "Acceptat" o "Denegat" segons escaigui.

L'ORI envia a l'estudiant el document d'acceptació o denegació firmada pel responsable de l'ORI, amb còpia a la universitat d'origen.

Juntament amb l'acceptació, a criteri de cada centre, es pot enviar documentació d'interès per a l'estudiant.

  • Termini:  Abans de l'inici de cada període

 

6. Comunicació a Estudis Hispànics d'EET admesos

L'OMPI envia una relació a Estudis Hispànics dels estudiants acceptats al programa Erasmus o a altres programes que tinguin dret a accedir als cursos d’espanyol.

Per a qualsevol incidència, Estudis Hispànics es posa en contacte amb l'OMPI per tal de verificar l'acceptació i/o modalitat d'intercanvi de l'EET.

  • Termini: última setmana d'agost (estades de primer semestre i de curs sencer) o principis de febrer (estades de segon semestre).

 

Documentació associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 03/06/2004
Versió: 05 (24/11/2015)