Model de processos

Model de processos

El Servei d'Organització i Qualitat, d'acord amb les funcions que té encomanades, està dissenyant i desplegant el model de processos de la Universitat de Barcelona. Aquest Model està basat en un enfocament sistèmic i en les premisses dels principals models i sistemes de gestió actuals, especialment del Model EFQM.

Per assegurar l'enfocament, en el disseny de l'estructura de processos apliquem el llenguatge IDEF0 ( Integrated Definition for Function Modeling),que permet visualitzar, mitjançant diagrames, els diferents processos i subprocessos -en aquest cas, de la Universitat- de manera integrada i interrelacionada. Aquesta descripció completa dels processos l’anomenem arbre de processos, i per facilitar la comunicació, el conjunt dels principals processos identificats a l'arbre també es representen en el mapa de processos.

Una vegada s'han identificat els processos de la Universitat (Què es fa), es poden relacionar amb les unitats i els serveis de la institució (Qui ho fa), per tal d'assegurar l'ajust del model a la realitat i poder disposar, així, d'un nucli consistent com a base per a la gestió de persones i per a la gestió i millora dels processos.

Documents publicats:

  1. Mapa de processos UB (v1.5)
  2. Índex de l'arbre de processos UB (v1.8)
  3. Glossari

 

Consulta l'estructura dels processos de la UB

Comparteix-ho: